Skargi i odwołania

Odwołania

Kandydat lub rzeczoznawca samochodowy może złożyć do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców odwołanie od decyzji odmowy udzielenia, cofnięcia, lub zawieszenia certyfikatu.

PZM CCR przyjmuje odwołania w formie pisemnej lub poprzez e-mail. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu składającego odwołanie wraz z kopią kwestionowanego dokumentu.

Każde odwołanie podlega rejestracji i potwierdzenia przyjęcia przez PZM CCR. Badanie odwołania prowadzone jest przez Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR w sposób konstruktywny, bezstronny w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest uregulowanie przez składającego odwołanie zobowiązań finansowych względem PZM CCR.

Pełnomocnik Prezesa PZM ds. PZM CCR składa odwołującemu sprawozdanie z przebiegu walidacji i badania odwołania oraz powiadamia o wynikach i zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania. Decyzja ta jest ostateczna.

 

Skargi

Organizacja lub osoba fizyczna może wystąpić ze skargą na działalność PZM CCR lub certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców w formie pisemnej. Skarga powinna zawierać imię, nazwisko     i adres wnoszącego skargę, w przypadku braku tych danych, skarga pozostaje bez rozpatrzenia.

Po zarejestrowaniu i ustaleniu, czy skarga dotyczy działalności certyfikacyjnej PZM CCR, składający skargę otrzymuje potwierdzenie jej złożenia i planowany termin rozpatrzenia, zwykle, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania. Jeśli rozpatrzenie w tym terminie nie jest możliwe, składający skargę otrzymuje informację o podjętych działaniach i terminie ostatecznego rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu skarg PZM CCR zbiera informacje, poddaje je weryfikacji kierując się bezstronnością i poufnością.

 

Warszawa 22.07.2019 rok