PZM Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców

Polski Związek Motorowy jest polskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1133) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach ( tj. Dz.U. 2020 r. poz.2261) oraz w oparciu o statut uchwalony przez Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Motorowego w dniu 29 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2019 r.

Polski Związek Motorowy - jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036662 w dniu 21.08.2001 r. ostatni wpis w dniu 29.01.2021 r. z adresem: 02 - 518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66.

W wyniku Uchwały Zarządu Głównego z dnia 15 września 2001 r., Polski Związek Motorowy powołał Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców jako jednostkę podległą Prezesowi PZM z zadaniem certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.

Podstawą prawną było wprowadzenie art. 79a do ustawy z dnia 28 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Artykuł ten określił zasady powoływania rzeczoznawców samochodowych i ustalał prowadzenie ich listy przez ministerstwo (Dz. U. nr 129 z 2001 r. poz.1444, z póź-niejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawą, jednym z warunków uzyskania tytułu rzeczoznawcy samochodowego jest posiadanie certyfikatu kompetencji wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, działające w strukturze Polskiego Związku Motorowego uzyskało akredytację w Polskim Centrum Akredytacji w dniu 25 czerwca 2002 r. Certyfikat akredytacji PCA – Nr AC 091 potwierdza zgodność działań PZM CCR z normą PN/EN 45013:1993 – Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel, obecnie PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”.

Obecnie obowiązującymi dokumentami są:

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 poz. 463, poz. 694, poz. 720).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2021 poz. 919).
  • PN-EN ISO/IEC 17024:2012 r. Ocena zgodności Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.
  • PCA DAC-12 Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych, wydanie 5 z dnia 6.05.2019 r.

Prezes Polskiego Związku Motorowego
Michał Sikora

Warszawa, 1.06.2021 r.

Lokalizacja PZM Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców 

Telefon: 22 532 85 55, 22 532 85 03, 602 769 070

e-mail: andrzej.zemlak@pzm.pl

Biuro: ul. Górczewska 228F, 01-460 Warszawa

Lista certyfikowanych rzeczoznawców PZM CCR