PZM Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców

Polski Związek Motorowy jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o statut uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Motorowego w dniu 29 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity z dnia 24 maja 2014 r.

Polski Związek Motorowy - jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036662 w dniu 21.08.2001 r., ostatni wpis w dniu 8.02.2008 r. pod adresem: 02 - 518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66.

W wyniku Uchwały Zarządu Głównego z dnia 15 września 2001 roku, Polski Związek Motorowy powołał Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców jako jednostkę podległą Prezesowi PZM z zadaniem certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.

Podstawą prawną było wprowadzenie art. 79a do ustawy z dnia 28 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym. Artykuł ten określił zasady powoływania rzeczoznawców samochodowych i ustalał prowadzenie ich listy przez ministerstwo (Dz. U. nr 129 z 2001 roku, poz.1444, z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawą, jednym z warunków uzyskania tytułu rzeczoznawcy samochodowego jest posiadanie certyfikatu kompetencji wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, działające w strukturze Polskiego Związku Motorowego uzyskało akredytację w Polskim Centrum Akredytacji w dniu 25 czerwca 2002 roku. Certyfikat akredytacji PCA – Nr AC 091 potwierdził zgodność działań PZM CCR z normą PN/EN 45013:1993 – Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel, obecnie PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”.

Obecnie obowiązującymi dokumentami są:

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 17 października 2018 r. poz.1990).
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz.1371 z późniejszymi zmianami).
  • Czynności związane z ruchem drogowym i techniką pojazdową nieokreślone w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym: rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów i elementów, ekspertyzy/opinie w zakresie techniki pojazdowej, ekspertyzy/ opinie w zakresie elektroniki i elektrotechniki samochodowej.
  • PN-EN ISO/IEC 17024:2012 r. Ocena zgodności Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.
  • PCA DAC-12 Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych, wydanie 5 z dnia 6.05.2019 r.

Warszawa, 27.10.2020 r.

 

Lokalizacja PZM Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców 

Telefon: 22 532 85 55, 22 532 85 03, 602 769 070

Fax: 22 532 85 58

e-mail: andrzej.zemlak@pzm.pl

Biuro: ul. Górczewska 228F, 01-460 Warszawa

Lista certyfikowanych rzeczoznawców PZM CCR