Polityka

Certyfikacja rzeczoznawców samochodowych, prowadzona jest przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, działające w strukturze stowarzyszenia Polski Związek Motorowy jest celem statutowym związku.

Podstawą certyfikacji rzeczoznawców samochodowych jest prawo o ruchu drogowym. Ustalone kryteria certyfikacji stosowane są uczciwie i sprawiedliwie i bezstronnie wobec wszystkich kandydatów i rzeczoznawców. Wymagania, ocena i decyzja o certyfikacji są ściśle ograniczone do zagadnień wyraźnie związanych z zakresem certyfikacji.

Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców nie wykorzystuje procedur do utrudniania, lub uniemożliwiania dostępu wnioskującym o wydanie certyfikatu. Nie ulega naciskom handlowym, finansowym lub innym naruszającym bezstronność, w tym zwracając uwagę na ograniczenie konfliktów interesów lub ich rozwiązanie, w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na późniejsze działanie PZM CCR.

Nadrzędnym celem realizowanym przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców jest wysoki poziom wykonywanych działań oraz utrzymanie zaufania kandydatów i rzeczoznawców samochodowych do działalności opartej na kompetencji, bezstronności, niezależności, poufności i braku powiązań organizacyjnych.

Dla potwierdzenia kompetencji i wiarygodności Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców opracowało i wdrożyło system zarządzania, którego podstawę stanowi norma PN-EN ISO/IEC 17024:2012.

Celami Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców są:

  1. Świadczenie usług w sposób bezstronny o wysokim stopniu kompetencji, z zachowaniem poufności w działaniach w oparciu o opracowany, wdrożony i nadzorowany program certyfikacji.
  2. Utrzymanie wysokich kompetencji personelu.
  3. Zapewnienie właściwych warunków obsługi Klientów oraz warunków pracy personelu.
  4. Stosowanie kryteriów i procedury oceny zgodności w sposób niedyskryminujący rzeczoznawców i osób ubiegających się o certyfikat rzeczoznawcy.
  5. Zapewnienie osobom ubiegającym się o certyfikat, dostęp do systemu certyfikacji rzeczoznawców na jednakowych zasadach.
  6. Zdobywanie zaufania stron uczestniczących w programie certyfikacji.
  7. Zapobieganie powstawaniu niezgodności i doskonalenie systemu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu.
  8. Uznanie PZM Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców na rynku krajowym i międzynarodowym.

Osobą odpowiedzialną za określenie polityki Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców oraz zapewnienie niezbędnych środków dla jej realizacji jest Prezes Polskiego Związku Motorowego.

Osobą odpowiedzialną za realizację polityki jest Kierownik Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców.
Polityka jest zrozumiała, wdrożona i przestrzegana przez wszystkich pracowników Centrum

i osoby z nimi współpracujące.

Warszawa, dnia 01.06.2021 roku.

Prezes Polskiego Związku Motorowego
Michał Sikora