INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

W PZM został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PZM można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl

 

3. Kategorie danych osobowych

PZM przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZM m.in. w następujących celach:

 1. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu motorowego, w sportach popularnych oraz w zawadach pojazdów zabytkowych, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
 2. oceny zdolności zawodników do uprawiania danej dyscypliny sportu motorowego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego;
 3. wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;
 4. prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez;
 5. powołania do kadry narodowej;
 6. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 7. publikacji komunikatów potwierdzających przynależność klubową w sporcie żużlowym;
 8. przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;
 9. przyjmowania zgłoszeń drużyn do udziału w Ogólnopolskich Turniejach w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 10. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego kart członkowkich PZM;
 11. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego, komisarza ochrony środowiska, menadżera żużlowego, instruktora, trenera w danej dyscyplinie sportów motorowych, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
 12. publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach, programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie;
 13. zgłaszania sędziego do komisji międzynarodowych lub do pełnienia funkcji na zawodach zagranicznych, gdy ma to zastosowanie;
 14. oceny zdolności do pełnienia funkcji sędziego sportu żużlowego na podstawie wyniku orzeczenia psychologicznego;
 15. wydania oraz wznawiania dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji Ratownika Drogowego / Instruktora Ratownictwa Drogowego PZM;
 16. wydania oraz wznawiania dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji Organizatora Sportów Popularnych PZM, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;

Dane osobowe osób występujących o uzyskanie dokumentów technicznych pojazdu, mogą być przetwarzane przez PZM w celu wydania oraz wznawiania na wniosek osoby zainteresowanej dokumentu technicznego pojazdu, np. takiego jak:

 1. Książka Homologacyjna FIA,
 2. Książka Samochodu Sportowego PZM,
 3. Paszport Techniczny FIA,
 4. Historyczny Paszport Techniczny HTP,
 5. Paszport Motocyklowy PZM,
 6. FIVA ID CARD.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą
oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie PZM możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania danym sportem motorowym oraz prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Ponadto dane osobowe kandydata do wyróżnienia będą przetwarzane w celu:

 1. nadania Odznaki Honorowej PZM i wydania dokumentu potwierdzającego; 
 2. ew. wystąpienia o odznakę honorową resortu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Podstawą prawną przetwarzania danych kandydata do wyróżnienia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwiony interes PZM, którym jest realizacja zadania statutowego polegającego na nadawaniu odznaczeń honorowych.

Szczególowe klauzule informacyjne umieszczone są pod włąsciwymi dokumentami, formularzami, wnioskami.

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być np.:

 1. Międzynarodowe Federacje Sportowe, np. Federation Internationale de l'Automobile (FIA), Commission Internationale de Karting FIA (CIK FIA), Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), European Motorcycling Union (FIM Europe), Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (FICC), gdy ma to zastosowanie;
 2. Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZM zgody na udział w zawodach;
 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. w przypadku zgłoszenia przez PZM do kadry narodowej lub w przypadku wystąpienia przez PZM z wnioskiem o przyznanie nagrody;
 4. w przypadku sportu żużlowego: Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. gdy ma to zastosowanie;
 5. Organizatorzy zawodów/imprez, w przypadku wydawania przez PZM zgody na udział w organizowanych przez nich zawodach/imprezach lub w przypadku wysyłania zgłoszenia do udziału w tych zawodach/imprezach;
 6. podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im celów;
 7. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe;
 8. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.

 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

PZM nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy złoży Pani/Pan pisemny wniosek o wydanie zgody na udział w zawodach odbywających się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Okres przechowywania danych osobowych

PZM będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe odpowiednio:

 1. Dokumenty licencyjne osób – bezterminowo;
 2. Dokumenty osób wybieranych do władz, komisji zespołów – jeden rok po zakończeniu kadencji;
 3. Wyniki i klasyfikacje roczne – bezterminowo;
 4. Dokumenty zgłoszeniowe – dwa lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia;
 5. Zamówienia dokumentów technicznych pojazdów – dwa lata liczone od daty zamówienia;
 6. Dokumenty dot. ew. postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie;
 7. pozostałe dokumenty wg ustalonej retencji.

8. Przysługujące prawa

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:

 1. żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
 2. żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 3. żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi; 
 4. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM.