Kryteria certyfikacji rzeczoznawców samochodowych

KCRS-01

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie:

  1. Posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  2. Posiada 2 - letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją (nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej);
  3. Posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
  4. Nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

a ponadto

  1. Przedstawiła wykaz wykonanych opinii, ocen technicznych lub ekspertyz (co najmniej 30), z zakresu kompetencji rzeczoznawcy samochodowego wg Załącznika nr 4 do umowy PS-01-03, z którego co najmniej trzy podlegają wyborowi i ocenie przez PZM CCR;
  2. Zobowiązała się do przestrzegania zasad „Kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego”;
  3. Uiściła opłaty związane z procesem certyfikacji rzeczoznawcy samochodowego;
  4. Zdała z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną PZM CCR z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego;
  5. Podpisała umowę o współpracy rzeczoznawcy z PZM CCR dotyczącą wydania certyfikatu

 

Warszawa, 1.06.2021 r.