Czym jest FIVA

Międzynarodowa Federacja Pojazdów Zabytkowych (Fédération Internationale des Véhicules Anciens - FIVA) została utworzona w 1966 r. we Francji jako międzynarodowa federacja klubów oraz organizacji zrzeszających posiadaczy pojazdów zabytkowych. Jest to jedyna federacja tego typu honorowana przez UNESCO. FIVA działa na zasadach "non profit" utrzymując się ze składek członkowskich i darowizn sponsorów.

Najważniejszym zadaniem FIVA jest promocja ochrony zabytków motoryzacji oraz ułatwianie kontaktów i współpracy pomiędzy klubami na całym świecie. FIVA stawia sobie także za cel reprezentowanie bezpośrednio lub poprzez zrzeszone kluby interesów środowiska miłośników pojazdów zabytkowych wobec władz legislacyjnych w poszczególnych krajach lub grupach krajów (np. w Unii Europejskiej). Jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów osiągniętych w ostatnim czasie było wynegocjowanie, dzięki prowadzonemu lobbingowi w Parlamencie Europejskim, wyłączenia pojazdów uznanych za zabytkowe oraz części do tych pojazdów pochodzących z demontażu z listy "odpadów" zawartej w ustawie dotyczącej kasacji pojazdów wyeksploatowanych. Nie bez znaczenia był fakt, iż w czasie negocjacji w Parlamencie Europejskim FIVA zorganizowała pod siedzibą Parlamentu w Sztrasburgu demonstrację z udziałem ponad 1000 pojazdów zabytkowych. Na demonstrację zjechały samochody i motocykle aż z ośmiu państw Unii.

Ponadto FIVA prowadzi rejestr i klasyfikację pojazdów zabytkowych, która ma służyć dokumentowaniu historii i potwierdzaniu oryginalności poszczególnych samochodów i motocykli. Prowadzony rejestr ma wielką wartość dla potencjalnych nabywców modeli pojazdów, które doczekały się obecnie swoich replik montowanych często z wykorzystaniem wielu oryginalnych podzespołów. Dzięki rejestrowi można uniknąć pomyłkowego zakupu Jaguara E-type złożonego w 1999 r jako samochodu z 1969 roku.

FIVA patronuje także imprezom pojazdów zabytkowych na całym świecie, które są organizowane przez jej członków zgodnie z regulaminem FIVA.

W każdym kraju, skąd pochodzą członkowie tej federacji, a są to 53 klubu i organizacje z 36 państw, jest wybierana ANF FIVA tzw. Narodowa Władza FIVA (National Authority) czyli organizacja mająca szczególne upoważnienia w kwestiach związanych z rejestracją pojazdów zabytkowych w danym kraju i w kartotekach FIVA. W przypadku Polski - jedynym członkiem FIVA jest Polski Związek Motorowy, który równocześnie pełni funkcję ANF.

W strukturach FIVA działają następujące komisje:

    Komisja Imprez (nadzorująca przebieg rajdów i zlotów pod auspicjami FIVA),
    Komisja Techniczna (prowadząca rejestr pojazdów oraz oceniająca ich oryginalność oraz stopień odrestaurowania),
    Komisja Prawna (prowadząca sprawy członkowskie),
    Komisja Parlamentarna i Stosunków Europejskich (prowadząca lobbing na rzecz korzystnej legislacji w poszczególnych krajach i Unii Europejskiej),
    Komisja Pojazdów Użyteczności Publicznej i Przemysłowych (reprezentująca interesy posiadaczy tego typu pojazdów),
    Komisja Historyczna (rozstrzygająca i opiniująca kwestie dotyczące historii produkcji poszczególnych modeli pojazdów),
    Komisja Motocykli (reprezentująca interesy posiadaczy zabytkowych motocykli).

    Więcej informacji na temat FIVA można znaleźć pod adresem: www.fiva.org Strona otworzy się w nowym oknie

    ~~~~~~~~~~~~

    

    Ostatnio wiele się zmieniło jeśli chodzi o aktualność serwisu fiva.org.
    1. zaprzestano drukowania magazyny FIVA, jest on teraz dostępny do ściągnięcia na www.fiva.org
    2. Udostępniono do ściągnięcia formularze na FIVA ID CARD oraz instrukcję jak taki certyfikat uzyskać
    3. Pojawiła sie aktualna informacja na temat rajdów FIVA typu A i B na całym świecie oraz reportaże z tych rajdów.

    Zachęcam do odwiedzenia www.fiva.org

Charter of Turin - Karta Turyńska (wersja polska, 4,1 MB)

Pojazdy zabytkowe: 

FIVA ID CARD

Jedynym, oficjalnym członkiem FIVA w Polsce jest Polski Związek Motorowy. Zgodnie z zasadami FIVA, PZM jest odpowiedzialny za wystawianie FIVA ID CARD dla wszystkich pojazdów zabytkowych zarejestrowanych w Polsce. PZM nie może wystawiać kart FIVA pojazdom na obcych tablicach rejestracyjnych nawet jeżeli ich właścicielami są obywatele polscy np. na stałe mieszkający za granicą.

Koszt wystawienia FIVA ID CARD wynosi: 300,- zł (dla niezrzeszonych 500,- zł.) kwotę tą należy wpłacić na konto PZM (Santander Bank Polska S.A.  35 1500 1777 1217 7001 1143 0000), oraz opłata weryfikacyjna ustalana z komisarzem technicznym.

FIVA ID CARD jest własnością organizacji (FIVA/PZM) i może zostać unieważniona przez biuro lub funkcjonariuszy FIVA z wielu powodów (np.: karty starsze niż 10 lat, niezgodności danych ze stanem faktycznym itp.). W momencie unieważnienia karty właściciel pojazdu otrzymuje pisemne potwierdzenie tego faktu, które umożliwia mu udział w rajdach pod patronatem FIVA przez okres 90 dni. Do unieważnienia karty dochodzi najczęściej podczas badania technicznego przed startem do rajdu. Unieważnienia Karty identyfikacyjnej dokonuje  komisarz FIVA. W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji, unieważniona Karta Identyfikacyjna wraz z kopią potwierdzenia odbioru, w której podano szczegółowo przyczyny unieważnienia Karty Identyfikacyjnej, oraz z raportem komisarza są przekazywane Przewodniczącemu Jury Zawodów, który przesyła dokumenty do Sekretariatu Komisji Technicznej w celu podjęcia dalszych działań.  Jedną kopię dokumentów przesyła się do właściwego dla właściciela pojazdu narodowego przedstawiciela FIVA.

Należy podkreślić, że FIVA ID CARD jest dokumentem o charakterze ewidencyjnym. To co jest w karcie wpisane zgodnie ze stanem rzeczywistym pojazdu lub rodzaj kategorii nadanej pojazdowi nie wpływa na ilość punktów lub klasyfikację pojazdu w rajdzie. Głównym zadaniem tych kart jest rejestrowanie zmian i modyfikacji, które w pojeździe są na przestrzeni lat dokonywane. Ma to służyć wyeliminowaniu lub przynajmniej ograniczeniu fałszerstw dokonywanych w obrocie pojazdami zabytkowymi, tj sytuacjom, w których repliki są sprzedawane jako oryginały.

Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek o kartę FIVA.

 

Pojazdy zabytkowe: 

Ochrona, zachowanie i promowanie światowego dziedzictwa motoryzacji od 1966 roku

Ochrona, zachowanie i promowanie światowego dziedzictwa motoryzacji od 1966 roku

Korzyści z posiadania Karty Identyfikacyjnej FIVA lub Dokumentu Rejestracyjnego Youngtimera

1. Czym jest FIVA?

FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) jest największą na świecie organizacją reprezentującą właścicieli pojazdów zabytkowych w ponad 70 krajach. Priorytetem FIVA jest umożliwianie właścicielom korzystania z samochodów (i motocykli) zabytkowych teraz i w przyszłości.Motto FIVA adekwatnie odnosi się do tej idei: "Wczorajsze pojazdy na jutrzejszych drogach".

FIVA wydaje dwa typy Kart FIVA: Kartę Identyfikacyjną FIVA oraz Dokument FIVA Rejestracji Youngtimera. Podstawą każdego typu karty jest dokładny zapis danych dotyczących pojazdu, które są bezpiecznie przechowywane w bazie danych FIVA. Dzięki temu FIVA może ewidencjonować samochody klasyczne na całym świecie, jak również w poszczególnych krajach członkowskich.

2. Karta Identyfikacyjna FIVA

Karta Identyfikacyjna FIVA jest znormalizowanym międzynarodowym dokumentem generowanym w imieniu FIVA. Wydawana jest dla pojazdu zabytkowego, definiowanego jako pojazd drogowy (samochód, motocykl, pojazdy użytkowe) o napędzie mechanicznym (silnikowym), spełniający m.in. następujące kryteria:

- ma co najmniej 30 lat,
- jest w historycznie poprawnym i zachowanym stanie,
- nie jest używany na co dzień i dlatego stanowi część dziedzictwa technicznego i kulturowego.

Karta Identyfikacyjna FIVA jest wydawana po przejściu przez pojazd badania technicznego. Ma to na celu zapewnienie, że pojazd jest zgodny z Kodeksem Technicznym FIVA i deklarowaną specyfikacją.

Karta Identyfikacyjna FIVA:

- zawiera wszystkie ważne dane pojazdu,
- informuje o znanej historii pojazdu,
- opisuje wszystkie modyfikacje dokonane w pojeździe po pierwszym dostarczeniu go,
- dokumentuje te fakty jako niezależna instytucja.

Modyfikacje to wszelkie odstępstwa od standardu (specyfikacji), w jakim pojazd został dostarczony przez producenta. Daty i nazwiska osób, które przeprowadziły modyfikacje są również wpisywane, jeśli dane te są dostępne.

3. Zalety Karty FIVA

Korzyści z posiadania Karty FIVA są następujące:

- Obszerna, niezależna dokumentacja danych pojazdu,
- Modyfikacje i przebudowy są odnotowywane w karcie,
- Dane i zdjęcia są wyraźnie przypisane do pojazdu,
- Karta jest pomocna w uzyskaniu wpisu do rejestru pojazdów zabytkowych (weteranów szos) w różnych krajach,
-  Międzynarodowa rozpoznawalność, np. umożliwia wjazd do stref niskoemisyjnych w różnych krajach,
- Ograniczona ważność (10 lat lub zmiana właściciela) zwiększa wiarygodność.

Pojazdy z kartą FIVA są pojazdami autentycznymi:

- i są tym, za co zostały uznane przy rejestracji,
- zostały wyprodukowane przez określonego producenta,
- zostały złożone w epoce wpisanej w Karcie.

Zachęcamy właścicieli pojazdów zabytkowych do wypełnienia wniosku on-line o wydanie Karty FIVA.
Proces składania wniosku umożliwia zapisanie danych pojazdu w bazie danych FIVA.

Umożliwi to FIVA dokładne przechowywanie informacji w każdej przyszłej formie dotyczącej użytkowania pojazdów klasycznych na całym świecie.

4. Definicje dotyczące Karty FIVA

Podstawowym wyróżnikiem pojazdu jest podwozie, rama, monokok lub nadwozie samonośne.

Identyfikacja jest dokładnym i kompletnym zestawieniem następujących danych:

- Producent pojazdu, z podaniem miasta i kraju
- Marka, model oraz numer seryjny
- Numery identyfikacyjne
- Rok produkcji oraz związana z nim historia pojazdu.

5. Dokument FIVA Rejestracji Youngtimera

Karta FIVA Youngtimera jest wydawana dla pojazdów, które:

- mają pomiędzy 20 a 29 lat,
- są w dobrym stanie i zachowaniu
- są zwykle użytkowane w czasie wolnym,
- mogą uzyskać prawo do otrzymania Karty Identyfikacyjnej FIVA po osiągnięciu 30 lat.

Dokument FIVA Rejestracji Youngtimera jest zazwyczaj wydawany bez kontroli technicznej samochodu, ale zawiera porównywalne informacje jak Karta Identyfikacyjna FIVA.

6. Jak ubiegać się o Kartę FIVA i jak ją otrzymać?

Na wniosek właściciela pojazdu, FIVA może wydać Kartę FIVA dla pojazdów zabytkowych, które spełniają wymogi obowiązującego Kodeksu Technicznego FIVA.

O Kartę FIVA można występować wyłącznie za pośrednictwem systemu składania wniosków on-line.
Wnioski można składać przez stronę internetową www.fivamembers.org.

Składając wniosek o wydanie Karty FIVA, wnioskodawca wyraża zgodę na przechowywanie danych pojazdu w bezpiecznej bazie danych FIVA.

Wydanie Karty FIVA wymaga przeprowadzenia bezpośredniego przeglądu przez przedstawiciela FIVA i sporządzenia raportu z przeglądu. Podczas przeglądu zostanie ustalony oryginalny stan pojazdu (konfiguracja, materiał, specyfikacja itp.). Oryginalnie wpisane informacje zostaną porównane z pojazdem w stanie, w jakim znajduje się on w momencie przeglądu.

Karta FIVA może zostać wydana wyłącznie wtedy, kiedy wynik przeglądu jest pozytywny.

Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek o Kartę FIVA!

 

Paul Loveridge
Wiceprzewodniczący FIVA ds. Technicznych