Licytacje PZM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zapraszamy do wzięcia udziału w licytacjach PZM na rzecz Wielkiej... więcej
Nowy system Inside PZM dla sportu samochodowego i kartingowego
Szanowni Państwo, Biuro Sportu i Turystyki Polskiego Związku Motorowego... więcej
Nowe stopnie licencji sportu samochodowego
Szanowni Państwo,W imieniu Głównej Komisji Sportu Samochodowego, Biuro Sportu i... więcej
Okręgowe Szkolenie na licencję Sędziego Sportu Samochodowego, 04.02.2023 r., Gorzów Wlkp.
Okręgowe Szkolenie Sędziów Sportu Samochodowego Zarządu Okręgowego PZM Zielona... więcej
Komunikat ZG PZM z dnia 21.12.2022 dot. Ubezpieczeń na rok 2023 z obowiązującymi stawkami i opłatami
Informujemy, iż od 1 stycznia 2023 r. przy przedłużaniu bądź wystawianiu... więcej
Wesołych Świąt! ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫
     ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✬ ✫ ✩ ✲ ✭ ✱ ✩ ✬ ✲ ✱ ❉ ✭ ✫Z okazji... więcej
Bilety na SGP i SGP2 w sprzedaży otwartej!
Cały czas trwa sprzedaż otwarta na Speedway Grand Prix i Speedway Grand Prix 2... więcej
Stal Gorzów: Karnety na sezon 2023 w sprzedaży otwartej!
Karnety obowiązują na sezon zasadniczy PGE Ekstraligi i rozgrywki U-24... więcej
Stal Gorzów: Karnety na sezon 2023 w sprzedaży otwartej!
Karnety obowiązują na sezon zasadniczy PGE Ekstraligi i rozgrywki U-24... więcej
Masz oświetleniowy wrócił na swoje miejsce na stadionie w Zielonej Górze
Po niepełnych dwóch miesiącach czwarty masz oświetleniowy przy W69 wrócił na... więcej

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ZKŻ SSA

Rada Nadzorcza Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) ogłasza postępowanie kwalifikacyjnie na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Kandydat składa zgłoszenie kwalifikacyjne, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie;
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie kwalifikacji kandydata, o których mowa wyżej;
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Pisemne Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00. Termin przyjmowania Zgłoszeń mija 17.11.2022 r. o godz. 15:00. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres siedziby Spółki, przy czym dla zgłoszenia liczy się data wpływu dokumentów do Spółki.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.

Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń lub Zgłoszenia niepełne lub niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Postępowanie jest skutecznie niezależnie od ilości zgłoszeń.

W/w. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Otwarcie kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w siedzibie spółki, w dniu 18.11.2022r.

Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w Ogłoszeniu.

Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie Zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 22.11.2022 r. w siedzibie Spółki.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:
1. działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2. zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji jako Prezes Zarządu spółki kapitałowej,
3. znajomości języka angielskiego.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Rada Nadzorcza zastrzega, że może nie dokonać wyboru Prezesa Zarządu Spółki w ramach niniejszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: