ASWP Tor Poznań Track Day
16 czerwca zapraszamy na V edycję Mistrzostw Okręgu Poznańskiego PZM w... więcej
XV Rajd Eleganta z Mosiny
16 czerwca Automobilklub Wielkopolski zaprasza na "XV Rajd Eleganta z... więcej
Speedway 2. Ekstraliga Żużlowa
16 czerwca zapraszamy do Ostrowa Wlkp. gdzie w ramach 8 rundy Speedway 2.... więcej
KLŻ II Ligi
15 czerwca zapraszamy do Gniezna gdzie w ramach 6 rundy KLŻ II Ligi spotkają... więcej
Rajd Dzień Dziecka
15 czerwca Automobilklub Wielkopolski  organizuje rajd dla zmotoryzowanych... więcej
Speed Day Trophy
14 czerwca zapraszamy na Tor Poznań, gdzie stowarzyszenie Great Day... więcej
DMPJ w Lesznie
12 czerwca zapraszamy do Leszna gdzie zostanie rozegrana 1 runda Drużynowych... więcej
Ekstraliga Żużlowa U24
11 czerwca zapraszamy do Leszna gdzie w ramach VIII rundy Ekstraligi U24... więcej
Finał Krajowy "Policjant Ruchu Drogowego"
Od 11 do 14 czerwca na terenie Poznania odbędzie się współorganizowany przez... więcej
Ekstraliga Żużlowa U24
10 czerwca zapraszamy do Leszna gdzie w ramach VI rundy Ekstraligi U24 spotkają... więcej

Uchwały

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2023 - 2027:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uchwała Nr  18/Z/2024

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 16 marca 2024 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 2, § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Towarzystwa Żużlowego START z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 25, wpisanego do rejestru stowarzyszeń Starosty Powiatowego w Gnieźnie pod nr 5, Regon: 634618717, NIP: 7842279294.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 17/Z/2024

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 16 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2024.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1 pkt f Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2024 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 16/Z/2024

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 16 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu za rok 2023

 

Na podstawie § 51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2023, którego:

 

- wpływy ogółem wynoszą                                        374.748,21 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                        347.590,84 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi                27.157,37 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 15/Z/2024

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.02. 2024 r.

w sprawie odmowy przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 21 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Odmawia się przyjęcia w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego  Fundacji „Moto Akademii Rawicz” z siedzibą 63-900 Rawicz ul. Stefana Czarnieckiego 5A/10 KRS 0001059188

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 15 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego członek rzeczywisty     jest obowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich. Ustalanie wysokości składki członkowskiej, zgodnie z § 31 ust. 2 pkt 21 Statutu Polskiego Związku Motorowego, jest wyłączną kompetencją Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z 5 października 1991 r. (tekst jednolity wg stanu na 18.11.2023 r.), w sprawie wysokości składek członkowskich, nie ma zastosowania do fundacji. Stosownie do § 1 ust. 1 ww. uchwały członkowie rzeczywiści Związku zobowiązani są do płacenia składek na rzecz Polskiego Związku Motorowego w wysokości 15 zł rocznie od każdej osoby zrzeszonej przez członka rzeczywistego, a w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych w wysokości 4.000 zł rocznie.

Żadna z tych regulacji nie odnosi się jednak do fundacji, która ze względu na formę prawną nie jest spółką (kapitałową, czy akcyjną), a charakter fundacji, jako podmiotu prawnego definiuje ją jako bezosobową (nie posiada członków).

We wskazanej wyżej uchwale, ani w żadnych innych przepisach wewnętrznych Polskiego Związku Motorowego nie została określona wysokość składki jaką powinny płacić fundacje będące członkami rzeczywistymi Polskiego Związku Motorowego.

W związku z brakiem możliwości określenia wysokości składki jaką powinna uiszczać fundacja będąca członkiem rzeczywistym PZM, Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu  do czasu wprowadzenia przez Zarząd Główny PZM stosownych uregulowań                w tym zakresie, jest zmuszony odmówić Fundacji „Moto Akademii Rawicz” przyjęcia       w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego.

Zgodnie z § 21 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego, przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PZM wniesione za pośrednictwem ZO PZM w Poznaniu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

 

Uchwała Nr 14/Z/2024

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 22 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego      Stowarzyszenie EnduroSao z siedzibą 62-610 Sompolno ul. Piotrkowska 21, KRS 0000681485.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 13/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 grudnia 2023 r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 5 i 6 Statutu Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM na 16 marca 2024 roku.

- godz. 11:00, pierwszy termin,

- godz. 11:15, drugi termin.

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu na Torze „Poznań” w Przeźmierowie

ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

3. Projekt „Porządku Obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu 16.03.2024 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2023.  

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 12/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02 grudnia 2023 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2024 r.

 

Na podstawie § 51 pkt  4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2024 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 310 500,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 214 488,00 zł (zmniejszone w stosunku do roku 2023 o kwotę 8 840,00 zł).

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 96 012,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                               – 28 000,00 zł,

- sport samochodowy                                     –   5 000,00 zł, 

- sport motocyklowy                                       –   5 000,00 zł, 

- sport kartingowy                                           –   3 500,00 zł, 

- sport żużlowy                                               –   4 000,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                          –   5 500,00 zł, 

- BRD                                                            -    5 000,00 zł.

4.2. Realizacji działalności statutowej – 282 000,00 zł w tym koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 202 000,00 zł.
4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM     w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  11 /Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 grudnia 2023 r.

w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulaminy:

- Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                       - zał. nr 1.

- Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                         - zał. nr 2.

- Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                            - zał. nr 3.

- Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                - zał. nr 4.

- Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki          - zał. nr 5.

- Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego     - zał. nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1 regulamin OKSS

załącznik nr 2 regulamin OKSM

załącznik nr 3 regulamin OKSK

załącznik nr 4 regulamin OKSŻ

załącznik nr 5 regulamin OKSPiT

załącznik nr 6 regulamin OKBRD

 

 

Uchwała Nr  10/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 grudnia 2023 r.

w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2023-2027 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  9/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 grudnia 2023 r.

w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2023-2027 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 8/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 29 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego PSŻ Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 60-622 Poznań ul. Warmińska 1, Regon 527067387, NIP 7812061277, KRS 0001072406.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  7/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 24 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Sportowy Klub Speedway'a START Spółka Akcyjna z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 27/29                     Regon: 385933124, NIP: 7842521855, KRS 0000837783.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  6/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 14 października 2023 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Klub Sportowy Tomir Racing z siedzibą 62-001 Chludowo

ul. Dmowskiego 11 EKS-150.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 5/Z/2023

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 14 października 2023 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

 

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                  - Sławomir Pytlak.

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                     - Ryszard Obst.

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                        - Tomasz Kędziora.

Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                            - Daniel Bzyl.

Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki         - Krzysztof Pospieszny.

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Maciej Bednik.

 

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM

    o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 4/Z/2023

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 14 października 2023 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Okręgowej Komisji ZO PZM

 

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uznaniu szczególnych zasług dla Polskiego Związku Motorowego, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu nadaje tytuł Honorowego  Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu Panu Zdzisławowi     Horońskiemu.              

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 3/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 22 września 2023.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu regulaminu przez Prezydium ZG PZM.

 

Traci moc uchwała Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu z 29 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 2/Z/2023

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 11 marca 2023 w sprawie nadania tytułu Honorowego Wiceprezesa ZO PZM

 

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uznaniu szczególnych zasług dla Polskiego Związku Motorowego, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu nadaje tytuł Honorowego Wiceprezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu Panu Julianowi Nowakowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 1/Z/2023

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 11 marca 2023 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 53 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

          Ireneusz Igielski                Wiceprezes ds. Sportu

          Ryszard Śliwiński              Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

          Przemysław Piotrowski      Wiceprezes ds. Organizacyjnych

          Justyna Wybieralska          Skarbnik

          Bartosz Bieliński                 Członek Prezydium

          Paweł Pęcak                       Członek Prezydium

 

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z 11 marca 2023. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2019 - 2023:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwała Nr 46/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 17 lutego 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu za lata 2019-2022

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1 pkt f Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem, zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu za lata 2019-2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 45/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 11 lutego 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2023.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1 pkt f Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2023 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 44/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 11 lutego 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu za rok 2022

 

Na podstawie § 51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2022, którego:

 

- wpływy ogółem wynoszą                                        318.031,74 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                        285.211,65 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi              32.820,09 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 43/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 4 stycznia 2023r.

w sprawie liczby mandatów przydzielonych dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 49 ust. 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM przydziela mandaty na Okręgowy Zjazd PZM wg. zasady jeden mandat na każdych 50 członków z opłaconymi składkami za 2022 rok, zgodnie z Uchwałą nr 41/Z/2022 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego z 3 grudnia 2022 r.

§ 2

Zgodnie z § 1 Uchwały dla poszczególnych członków rzeczywistych przypada następująca liczba mandatów:

 

 

Lp.  Nazwa członka rzeczywistego                                                                     Ilość mandatów

1     Amatorski Klub Sportowy "Leszczyńskie Byki"                                                     1

2     Autoklub Poznański                                                                                               1

3     Automobil Klub Turek                                                                                             1

4     Automobilklub Kaliski                                                                                             1

5     Automobilklub Leszczyński                                                                                    2

6     Automobilklub Ostrowski                                                                                        2

7     Automobilklub Wielkopolski                                                                                  19

8     Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe START                                                      1

9     Klub Motorowy MKS Nekla                                                                                     1

10   Klub Motorowy Motocross Zaborowo                                                                     1

11   Klub Motorowy WINOGRADY                                                                                1

12   Klub SMX Motocyklon Gniezno                                                                              1

13   Klub Sportowy Shifter Karting Racing Team                                                           1

14   Klub Sportowy UNIA Leszno                                                                                   2

15   Klub Turystyki Motorowej PTTK SOKÓŁ                                                                 1

16   Koło Motorowe CEN TUR Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu    1

17   Miejski Klub Motorowy TUR-MOT                                                                            1

18   Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe                                                                       1

19   Motoklub UNIA                                                                                                          1

20   Motoklub Wielkopolski                                                                                              1

21   Ognisko TKKF MOTOCYKLE CIĘŻKIE                                                                    1

22   One Sport Sp. z o.o.                                                                                                 1

23   Ostrowski Klub Motocrossowy                                                                                  1

24   Pilski Klub Sportowy Polonia Piła sp. z o.o.                                                              1

25   PITBIKE 51                                                                                                                1

26   Poznańskie Stowarzyszenie Żużla                                                                            1

27   Rawicki Klub Sportowy KOLEJARZ                                                                          1

28   Sportowa Spółka Akcyjna UNIA Leszno                                                                    1

29   Sportowy Klub Motocyklowy Mad Motors                                                                  1

30   Stowarzyszenie Classic Gniezno Veteran Motorcycle Club Poland                           1

31   Stowarzyszenie FOUR WD RALLYE                                                                          1

32   Stowarzyszenie Great Day                                                                                         1

33   Stowarzyszenie Miłośników BMW i innych Pojazdów Zabytkowych                          1

34   Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS                   1

35   Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki                                                                     1

36   Towarzystwo Motorowe EF RACING Piła                                                                    1

37   Towarzystwo Żużlowe Ostrovia                                                                                    1

38   Towarzystwo Żużlowe START                                                                                      1

39   TRACK DAY Sp. z o.o.                                                                                                 1

40   TŻ Ostrovia S.A. Ostrów Wlkp.                                                                                    1

41   Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                                                  2

42   Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Piła"                                                                          1

§ 3

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o liczbie mandatów przypadających na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  42/Z/2022

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 3 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie „Classic Gniezno Veteran Motorcycle Club Poland” z siedzibą 62-200 Gniezno  ul. Krzywe Koło 6A  KRS 0000395506.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 41/Z/2023

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 3 grudnia 2022r.

w sprawie określenia zasady przydziału ilości mandatów dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 49 pkt 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM określa ilość mandatów na Okręgowy Zjazd PZM dla członków rzeczywistych działających na terenie Okręgu wg. zasady jeden mandat na każdych 50 członków z opłaconymi składkami członkowskimi, wg stanu na 31.12.2022 rok, ze szczególnym uwzględnieniem § 49 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o określonej zasadzie ilości mandatów przypadającej na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 40/Z/2022

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 03 grudnia 2022 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 47 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

 Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu na dzień 11 marca 2023 roku o  godz. 11:00, na Torze „Poznań”

 w Przeźmierowie ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w dniu 11 marca 2023 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1.

 

Uchwała Nr 39/Z/2022

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 03 grudnia 2022 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2023 r.

Na podstawie § 51 pkt  4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM

    w Poznaniu na rok 2023 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 305 328,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 223 328,00 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2022 o kwotę 20 808,00 zł).

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 82 000,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                               – 28 000,00 zł,

- sport samochodowy                                     –   5 000,00 zł, 

- sport motocyklowy                                       –   5 000,00 zł, 

- sport kartingowy                                           –   3 500,00 zł, 

- sport żużlowy                                               –   4 000,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                            –   5 500,00 zł, 

- BRD                                                               -    5 000,00 zł.

4.2. Realizacji działalności statutowej – 276 828,00 zł w tym koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 195 000,00 zł.
4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  38/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Pilski Klub Sportowy „Polonia Piła” sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą 64-920 Piła  ul. Kusocińskiego 28/11  KRS 0001001255.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 37/Z/2022

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 5 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2022.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1 pkt f Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2022 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego 

w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

 

 

Uchwała Nr 36/Z/2022

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 5 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu

za rok 2021

 

Na podstawie § 51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2021, którego:

- wpływy ogółem wynoszą                                        263.860,19 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                       244.064,00 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi                19.796,19 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Ogłoszenie jednolitego tekstu załącznika do uchwały Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu PZM w Poznaniu

Wyciag z protokołu posiedzenia prezydium ZG PZM

 

Uchwała Nr  35/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 03 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie „Great Day” z siedzibą 61-619 Poznań ul. Karpia 22C/16

NIP 9721314503, Regon 388126803, KRS 880583.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 34/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2022 r.

 

Na podstawie § 51 pkt  4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2022 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 277 300,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 202 520,00 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2021 o kwotę 36 070,00 zł).

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 74 780 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                               – 28 000,00 zł,

- sport samochodowy                                     –   5 000,00 zł, 

- sport motocyklowy                                       –   5 000,00 zł, 

- sport kartingowy                                           –   3 500,00 zł, 

- sport żużlowy                                               –   4 000,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                            –   5 500,00 zł, 

- BRD                                                            -    5 000,00 zł.

4.2. Realizacji działalności statutowej – 248 800,00 zł w tym koszty  osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 180 000,00 zł.
4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM  w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  33/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 19 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Żużlowy Klub Sportowy „Polonia Piła” z siedzibą 64-920 Piła ul. Bydgoska 76,  NIP 7642706811, Regon 520418524, KRS 0000932069

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 32/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po  wyrazach: „Rozdział VIII” dodaje się zapis: „Przepisy porządkowe”.

2. Po wyrazach: „§ 17” skreśla się zapis: „Przepisy porządkowe”.

3. § 17 otrzymuje brzmienie:

„1. W działalności organów kolegialnych ZO PZM mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione oraz zaproszone przez organa. W zebraniach tych organów mogą w miarę potrzeby uczestniczyć pracownicy Biura ZO PZM, w celu udzielania niezbędnych wyjaśnień i opanowania zgodności uchwał z obowiązującymi przepisami.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut PZM oraz Regulamin Współpracy pomiędzy Biurem Finansów i Administracji PZM a Biurami Zarządów Okręgowych PZM”.

4. Po  wyrazach: „Rozdział IX” dodaje się zapis: „ Przepisy końcowe”.

5. Po wyrazach: „§ 18” skreśla się zapis: „Przepisy końcowe”.

6. § 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Regulamin ZO PZM zgodnie z § 35 ust. 2 pkt 1 Statutu PZM, wymaga  

zatwierdzenia przez Prezydium ZG PZM.

2. Regulamin ZO PZM wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM”.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

2. Upoważnia się Prezydium ZO PZM do ustalenia i opublikowania jednolitego tekstu uchwały ZO PZM w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r., wraz z załącznikiem, w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 31/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po wyrazach: „Rozdział VII” dodaje się tytuł rozdziału: „ Biuro i finanse ZO PZM”.

2. § 15 otrzymuje brzmienie:

„Biuro ZO PZM.

1. Kierownik Biura ZO PZM podlega bezpośrednio Prezesowi.

2. Pracami Biura ZO PZM kieruje Kierownik i odpowiada za realizację powierzonych mu zadań.

3. Kierownik Biura ZO PZM jest przełożonym zatrudnionych pracowników.

4.  Określa zakres obowiązków i odpowiedzialności podległych sobie pracowników.

5. Biuro ZO PZM zabezpiecza wykonanie zadań wynikających ze Statutu PZM, uchwał Zarządu Głównego i ZO PZM, Regulaminu Współpracy pomiędzy Biurem Finansów i Administracji PZM a Biurami Zarządów Okręgowych PZM, wprowadzonym uchwałą ZG PZM nr 65/2019 z 26.01.2019 r. ze zmianami.

6. Biuro ZO PZM:

a) realizuje działalność biurową i administracyjną w stosunku do ZO PZM i Prezydium,

b) sprawuje funkcję sekretariatów Okręgowych Komisji (Zespołów),

c) realizuje decyzje finansowe i organizacyjne,

d) zapewnia sprawną działalność Okręgu,

e) opracowuje budżet ZO PZM i inne plany finansowe,

f) sprawuje nadzór nad prawidłowością wydatków z tytułu umów, zleceń, zamówień i ich rozliczeń,

g) dokonuje wewnętrznej analizy sytuacji ekonomicznej Okręgu.

7. Pracownicy etatowi ZO PZM współpracują z Okręgowymi Komisjami, (Zespołami) mają obowiązek informowania tych organów o możliwych i alternatywnych (dopuszczalnych przepisami prawa) rozwiązaniach danych problemów, a także skutkach ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych przygotowanych przez Okręgowe Komisje, (Zespoły) decyzji.

8. Kierownik Biura ZO PZM w swoim działaniu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz uchwał ZG PZM i ZO PZM, Regulaminu Współpracy pomiędzy Biurem Finansów i Administracji PZM a Biurami Zarządów Okręgowych PZM.

9.  Kierownik Biura ZO PZM w szczególności:

a) współpracuje z Okręgową Komisją Rewizyjną i Skarbnikiem w zakresie swego działania,

b) przygotowuje wnioski mające na celu doskonalenie struktur i regulaminów organizacyjnych,

c) współpracuje z organami administracji terenowej i innymi instytucjami w celu tworzenia warunków dla rozwoju PZM i ułatwiania działalności jego członków,

d) odpowiada za prawidłowe prowadzenie całokształtu dokumentacji ZO PZM,

e) informuje Prezesa o istotnych problemach występujących między posiedzeniami Prezydium i ZO PZM,

f) odpowiada za prowadzenie sekretariatu Okręgowych Komisji.

g) odpowiada za kierowanie Biurem ZO PZM,

h) odpowiada za prawidłowe prowadzenia dokumentacji ZO PZM,

i) nadzoruje i odpowiada za właściwe wykonanie uchwał ZO PZM,

j) bieżąco zarządza majątkiem i funduszami ZO PZM,

k) występuje o niezbędne pełnomocnictwa w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji ZG PZM,

l) informuje Prezesa o istotnych problemach występujących między posiedzeniami Prezydium i ZO PZM,

ł)  w swoim działaniu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz uchwał ZG PZM i ZO PZM”.

3. § 16 otrzymuje brzmienie:

„Finanse ZO PZM.

1. Dochody i wydatki ZO PZM planowane są preliminarzem rocznym zatwierdzonym przez ZO PZM.

2. Środki materialne na finansowanie działalności Okręgu, w tym jego władz, organów i Biura ZO PZM pochodzą z:

a) dofinansowania działalności statutowej przekazywanego co miesiąc z budżetu PZM na podstawie uchwalonego przez ZG PZM preliminarza budżetowego PZM,

b) składek członkowskich,

c) dotacji,

d) czynszów i opłat dzierżawnych,

e) refundacji kosztów organizacji imprez przez jednostki zewnętrzne (kluby, przemysł i inne),

f) wpływów od sponsorów,

g) darowizn,

h) dochodów z lokat terminowych,

i) środków finansowych przekazanych Okręgowi na wykonanie określonych zadań zleconych,

j) innych dochodów.

3. Wydatki ZO PZM realizowane są w ramach rocznego preliminarza budżetowego zatwierdzonego przez ZO PZM.

4. Zaciąganie zobowiązań finansowych w przypadku wymagającym współdziałania 2 osób dokonywane jest przez podpis na dokumentach finansowych:

a) Prezes, Wiceprezes lub w zakresie upoważnienia Kierownik Biura ZO PZM.

b) Skarbnik lub Specjalista ds. finansowo-księgowych”.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

2. Upoważnia się Prezydium ZO PZM do ustalenia i opublikowania jednolitego tekstu uchwały ZO PZM w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r., wraz z załącznikiem, w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

 

 

 

Uchwała Nr 30/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.Tytuł Rozdziału V otrzymuje brzmienie:

„Wiceprezesi i Skarbnik ZO PZM”.

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wiceprezes ZO PZM ds. Organizacyjnych.

1. Koordynuje działalność w zakresie spraw organizacyjnych, statutowych i regulaminowych.

2. Współpracuje z klubami członkami rzeczywistymi PZM.

3. Nadzoruje działania Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zespołu ds. Odznaczeń i Wyróżnień i Rady Seniorów.

4. Współpracuje  z Okręgową Komisją Rewizyjną.

5. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny, analizy i wnioski w sprawach BRD, odznak i wyróżnień oraz współpracy z Radą Seniorów.

6. Przygotowuje wnioski mające na celu doskonalenie struktur i regulaminów organizacyjnych.

7. Współpracuje z organami administracji terenowej i innymi instytucjami w celu tworzenia warunków dla rozwoju PZM i ułatwiania działalności jego członków.

8. Inicjuje działalność popularyzatorską i informacyjną.

9. Wykonuje zadania powierzone mu przez Prezydium, ZO PZM lub Prezesa i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność. Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności”.

3. W § 11  zapis: „Wiceprezes Zarządu Okręgowego ds. Sportu” zastępuje się zapisem: „Wiceprezes ZO PZM ds. Sportu”.

4. § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny, analizy i wnioski w sprawach sportów motorowych”.

5.  § 11 ust. 7otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonuje zadania i przedsięwzięcia zlecone przez Prezesa lub ZO PZM”.

6. W § 12  zapis: „Wiceprezes Zarządu Okręgowego ds. Sportu popularnego i Turystyki” zastępuje się zapisem: „Wiceprezes ZO PZM ds. Sportu popularnego i turystyki”.

7. § 12 ust. 4  otrzymuje brzmienie:

„4. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny, analizy i wnioski w sprawach sportu popularnego i turystyki”.

8. § 12 ust.  7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonuje zadania i przedsięwzięcia zlecone przez Prezesa lub ZO PZM”.

9. W § 13  zapis: „Skarbnik Zarządu Okręgowego” zastępuje się zapisem: „Skarbnik ZO PZM”.

10. § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny i analizy w sprawach finansowych ZO PZM”.

11. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podpisuje wspólnie z Prezesem umowy w sprawie udzielania dofinansowań dla klubów członków rzeczywistych w ramach ustalonych preliminarzy, w kwocie powyżej 2000, zł”.

12. Po  wyrazach: „Rozdział VI” dodaje się zapis: „Okręgowe Komisje (Zespoły)”

13. Po wyrazach: „§ 14” skreśla się zapis: „Okręgowe Komisje (Zespoły)”.

14. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okręgowe Komisje (Zespoły) powoływane i rozwiązywane są uchwałą ZO PZM dla realizacji zadań statutowych PZM”.

15. § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uchwały Komisji (Zespołu) podjęte w sprawach merytorycznych wynikające z ich regulaminów obowiązują wszystkich członków rzeczywistych Okręgu na równi z uchwałami ZO PZM”.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

2. Upoważnia się Prezydium ZO PZM do ustalenia i opublikowania jednolitego tekstu uchwały ZO PZM w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r., wraz z załącznikiem, w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 29/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie:

 „Prezes ZO PZM”.

2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do uprawnień i obowiązków Prezesa  należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZO PZM na zewnątrz,

2) zapewnienie wykonywania uchwał podejmowanych przez Okręgowy Zjazd Delegatów, ZO PZM, Prezydium,

3) zwoływanie zebrań ZO PZM i zebrań Prezydium  oraz określenie ich tematyki,

4) zapewnienie funkcjonowania Okręgu zgodnie ze statutem PZM i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

5) pełnienie nadzoru i kontroli nad działalnością Okręgu bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych przez siebie osób,

6) składanie w imieniu ZO PZM sprawozdań Okręgowemu Zjazdowi Delegatów,

7) składanie ZO PZM okresowych sprawozdań z działalności Prezydium,

8) wnioskowanie do ZO PZM o powołanie i odwołanie członka Prezydium,

9) wnioskowanie, odnośnie powoływania Komisji lub Zespołu dla rozwiązywania określonych problemów,

10) podpisywanie wspólnie ze skarbnikiem  umów w sprawie udzielania dofinansowań dla klubów członków rzeczywistych w ramach ustalonych      preliminarzy, w kwocie powyżej 2000,- zł,

11) wnioskowanie do OKR o przeprowadzenie kontroli albo oceny spraw lub problemów tego wymagających,

12) określanie zakresu uprawnień i obowiązków pracowników biura ZO PZM,

13) Prezes może podejmować decyzje jednoosobowo w zakresie:

a) wynagrodzenia pracowników biura ZO PZM,

b) wypłaty premii i nagród dla pracowników biura ZO PZM,

c) w sprawach wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji ZO PZM,

d) udzielania dofinansowań klubom do kwoty 2000, - zł,

e) zawierania umów zlecenia i umów o dzieło,

f) opiniowanie wniosków w sprawie odznak i wyróżnień”.

3. § 9 ust.  4 otrzymuje  brzmienie:

„4. Prezes za swoją działalność odpowiada przed ZO PZM”.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

2. Upoważnia się Prezydium ZO PZM do ustalenia i opublikowania jednolitego tekstu uchwały ZO PZM w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r., wraz z załącznikiem, w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 28/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„Prezydium kieruje pracami Okręgu w okresie między posiedzeniami ZO PZM, wykonując jego uchwały.

1. Prezydium działa w pełnym zakresie uprawnień ZO PZM poza sprawami, które są  zastrzeżone do wyłącznej kompetencji ZO PZM.

2. W skład Prezydium wchodzą:

a) Prezes ZO PZM,

b) Wiceprezes ZO PZM ds. Organizacyjnych,

c) Wiceprezes ZO PZM ds. Sportu,

d) Wiceprezes ZO PZM ds. Sportów Popularnych i Turystyki,

e) Skarbnik ZO PZM,

f) do dwóch Członków Prezydium.

3. Do kompetencji Prezydium należy:

a) reprezentowanie ZO PZM na zewnątrz,

b) opiniowanie projektów planu działalności, preliminarzy budżetowych i sprawozdań, Okręgu,

c) opiniowanie wniosków o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych PZM lub o ustaniu członkostwa,

d) opiniowanie powoływania Komisji lub Zespołów na wniosek Prezesa ZO PZM oraz określanie ich zakresu działania i składu osobowego,

e) rozpatrywanie spraw i materiałów wnoszonych na posiedzenia ZO PZM,

f) rozpatrywanie jednostkowych niewynikających z okresowych preliminarzy Okręgu dofinansowań i innych form pomocy materialnej lub rzeczowej,

g) wnioskowanie do Okręgowej Komisji Rewizyjnej (w skrócie OKR) o przeprowadzenie kontroli,

h) przygotowanie Okręgowego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,

i) Prezydium przedkłada wnioski ZO PZM w sprawach zastrzeżonych do jego decyzji,

j)  Prezydium i jego członkowie odpowiadają za swoją działalność przed ZO PZM,

k) posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez Prezesa  z własnej inicjatywy lub z inicjatywy co najmniej

2 członków Prezydium, mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

l)  projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę jego rozpoczęcia ustala Prezes lub wyznaczony przez niego Wiceprezes,

ł)  Uchwały i decyzje Prezydium  podejmowane są na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z uchwał i decyzji Prezydium, podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół, z przebiegu głosowania,  

m)  Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla Ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania,

n) posiedzeniom Prezydium przewodniczy Prezes,  lub wskazany przez niego Wiceprezes,

o) posiedzenia  Prezydium są protokołowane.”

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

2. Upoważnia się Prezydium ZO PZM do ustalenia i opublikowania jednolitego tekstu uchwały ZO PZM w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r., wraz z załącznikiem, w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 27/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł Rozdział II otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu”.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres działania ZO PZM określa § 51 Statutu Polskiego Związku Motorowego,  zgodnie z którym do kompetencji ZO PZM w szczególności należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, władz PZM i Okręgowego Zjazdu Delegatów,

b) wybór Prezydium Zarządu Okręgowego, na wniosek Prezesa,

c) odwoływanie członka prezydium, na wniosek Prezesa,

d) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Okręgu,

f) uchwalanie planu działalności, preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie sprawozdań Okręgu,

g) uchwalanie regulaminu ZO PZM, przedkładanie do zatwierdzenia Prezydium Zarządu Głównego PZM (w skrócie Prezydium ZG PZM) zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu PZM,

h) przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa w PZM, za wyjątkiem wykluczenia,

i) występowanie do Prezydium ZG PZM o wyrażenie zgody na przyjęcie członka rzeczywistego spoza województwa wielkopolskiego,

j)  zwoływanie Okręgowego Zjazdu Delegatów,

k) składanie sprawozdania Okręgowemu Zjazdowi Delegatów,

l) powoływanie okręgowych komisji i zespołów ds. realizacji określonych zadań PZM na terenie działalności Okręgu, z uwzględnieniem proporcjonalnej reprezentacji wszystkich koordynowanych dyscyplin oraz inspirowanie, nadzór i kontrola ich działalności, a także określenie sposobu ich finansowania,

ł) reprezentowanie interesów członków PZM i indywidualnych użytkowników pojazdów samochodowych wobec władz samorządowych i administracyjnych na terenie Okręgu,

m) inspirowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć członków w zakresie działalności statutowej i gospodarczej,

n) decydowanie w innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności PZM na terenie Okręgu, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz PZM, Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

o) dokooptowywanie członków ZO PZM,

p) dokonywanie we własnym imieniu czynności w zakresie stosunków pracy w rozumieniu Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, nr 24 poz. 141 ze zmianami).

2. Zasady działania:

a) uchwały i decyzje ZO PZM podejmowane są na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z uchwał i decyzji ZO PZM, podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół, z przebiegu głosowania,  

b) uchwały i decyzje ZO PZM podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla ich  ważności  wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania,

c) uchwały ZO PZM publikowane są na stronie: https://www.pzm.pl/zo/poznan/uchwaly,

d) posiedzenia ZO PZM są protokołowane,

e) głosowania są jawne, chyba że uchwalono głosowanie tajne,

f) posiedzenia ZO PZM odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez Prezesa  z własnej inicjatywy, bądź z inicjatywy Prezydium lub na wniosek 1/3 członków ZO PZM, posiedzenia ZO PZM mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

g) posiedzeniom ZO PZM przewodniczy Prezes ZO PZM lub wskazany przez niego Wiceprezes ZO PZM”.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

2. Upoważnia się Prezydium ZO PZM do ustalenia i opublikowania jednolitego tekstu uchwały ZO PZM w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r., wraz z załącznikiem, w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

 

 

 

Uchwała Nr 26/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Okręg jest jednostką terenową Polskiego Związku Motorowego (w skrócie PZM)”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Okręg realizuje zadania statutowe PZM na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Członkami rzeczywistymi Okręgu mogą być osoby prawne spoza województwa wielkopolskiego na zasadach określonych w statucie PZM.

3. Siedzibą władz okręgowych jest Poznań”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. ZO PZM zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Motorowego § 52 ust. 1 składa się  z nie więcej niż  16 członków.

2. Przed wyborem ZO PZM, Okręgowy Zjazd Delegatów wybiera – w głosowaniu tajnym – Prezesa ZO PZM, który wchodzi w skład ZO PZM i kieruje jego pracami”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Prezydium ZO PZM (w skrócie Prezydium) zgodnie ze statutem Polskiego Związku Motorowego § 53 ust. 1 i 2 składa się z nie więcej niż 7 członków”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ZO PZM działa poprzez organa: kolegialnie i jednoosobowe.

1. Kolegialnymi organami ZO PZM są:

a) Prezydium,

b) Okręgowe Komisje (Okręgowe Zespoły).

2. Jednoosobowymi organami ZO PZM są:

a) Prezes ZO PZM,

b) Skarbnik ZO PZM”.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

2. Upoważnia się Prezydium ZO PZM do ustalenia i opublikowania jednolitego tekstu uchwały ZO PZM w sprawie zmiany uchwały Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r., wraz z załącznikiem, w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

 

 

 

Uchwała Nr 25/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Sportowy Klub Motocyklowy Mad Motors z siedzibą 64-100 Leszno ul. Gronowska 46 NIP 6972380482, Regon 388115722.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 24/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Klub SMX Motocyklon Gniezno z siedzibą Gniezno ul. Witkowska 117

NIP 784-252-41-38, Regon 387684317.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 23/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Klub Sportowy Shifter Karting Racing Team z siedzibą 62-069 Dąbrowa ul. Okrężna 22 KRS nr. 0000833996 NIP 7773359698, Regon 385823364.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 22/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Klub Motorowy Motocross Zaborowo z siedzibą 64-100 Leszno ul. Pankiewicza 81 KRS nr. 0000510495 NIP 7642663007, Regon 332073502.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  21/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 4, § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Żużlowego Polonia Piła z siedzibą 64-920 Piła ul. Bydgoska 1,

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000510495, Regon: 302073502, NIP: 7642663007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 20/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2021.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2021 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 19/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu za rok 2020

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2020, którego:

 

- wpływy ogółem wynoszą                                             237.759,28 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                             229.962,67 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi                     7.796,61 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 18/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie związku § 21 pkt 1 i 3 oraz § 51 pkt 5  w  związku § 35 ust.2 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Po wyrażeniu zgody przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Spółkę: One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 ,Regon: 341347403, NIP: 9562301527, KRS 0000438362

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 17/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 28 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego o wyrażenie zgody na  przyjęcia członka rzeczywistego

 

Na podstawie § 21 pkt 1 i 3 w  związku § 35 ust.2 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie deklaracji członkowskiej (załącznik nr 1), uchwały zarządu spółki z 20.11.2020 r. (załącznik nr 2), pismo spółki z 23.11.2020 r. (załącznik nr 3), postanawia się zwrócić do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego o wyrażenie zgody na przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego spółki One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 (projekt Uchwały załącznik nr 4).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi ZO PZM w Poznaniu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Motorowego na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu PZM w Poznaniu nr 44/Z/2017 z 6 czerwca 2017 r. 

One Sport sp. z o.o. pismem z 23.11.2020 r., załączając  wymagane dokumenty, zwrócił się do ZO PZM w Poznaniu o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych PZM. W piśmie Spółka podkreśliła dobrą dotychczasową współpracę z Zarządem Okręgu w Poznaniu i klubami żużlowymi z okręgu.

Zarząd Okręgowy bardzo dobrze ocenia dotychczasową współpracę z One Sport sp. z o.o. i mając na uwadze chęć rozwijania działalności Spółki w sporcie żużlowym uznaje za celowe, przyjęcie One Sport sp. z o.o. w poczet członków rzeczywistych PZM. Jednocześnie uznając prawo podmiotu do wyboru okręgu w którym chce realizować swoją działalność podejmuje niniejszą uchwałę.

Zarząd Okręgowy w Poznaniu liczy na przychylne potraktowanie wniosku Zarządu Okręgu i Spółki dla dobra rozwoju sportu żużlowego w Polsce.

 

 

Uchwała Nr 16/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 listopada 2020 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2021 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM                 w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2021 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 241 200,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 166 450,00 zł (zwiększenie     w stosunku do roku 2020 o kwotę 9 790,00 zł).

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 74 750,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                               – 25 000,00 zł,

- sport samochodowy                                     –   4 500,00 zł, 

- sport motocyklowy                                       –   4 500,00 zł, 

- sport kartingowy                                           –   3 000,00 zł, 

- sport żużlowy                                               –   3 500,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                            –   5 000,00 zł, 

- BRD                                                               -    4 500,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 215 700,00 zł w tym
       osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 160 000,00 zł.

4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM     w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  15/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2020.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. Pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2020 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  14/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 15 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się             co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Spółkę: TRACK DAY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 62-040 Puszczykowo ul. Gołębia 4D,  

Regon: 385548159, NIP: 7831812974, KRS 0000828733

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 13/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu za rok 2019

 

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2019, którego:

- wpływy ogółem wynoszą                                               300 423,98 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                               299 770,09 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi                           653,89 zł

2. Zarząd Okręgowy PZM akceptuje wykorzystanie środków finansowych z lat ubiegłych na kwotę 3 700,00 zł na pokrycie kosztów Okręgowego Zjazdu Delegatów PZM w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 12/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 5 i 6 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 07 marca 2020 roku

- godz. 11:00, pierwszy termin,

- godz. 11:15, drugi termin.

 

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu na Torze „Poznań” w Przeźmierowie

ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

 

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu w dni 07.03.2020 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2019.  

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM

w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 11/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2020 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu na rok 2020 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 236 200,00 zł.

 

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 156 660,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2019 o kwotę 12 268,00 zł).

 

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 79 540,00 zł.

 

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                                      – 25 000,00 zł,

- sport samochodowy                                            –   4 500,00 zł, 

- sport motocyklowy                                             –   4 500,00 zł, 

- sport kartingowy                                                 –   3 000,00 zł, 

- sport żużlowy                                                      –   3 500,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                                 –   5 000,00 zł, 

- BRD                                                                    -    4 500,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 210 700,00 zł w tym
       osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 151 000,00 zł.
 

4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM     w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 10/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2019 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się,  co następuje:

§ 1

W uchwale nr 58/Z/2018 z dnia 15 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2019 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 285 290,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 168 928,00 zł (zwiększenie           w stosunku do roku 2018 o kwotę 4 538,00 zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 12 200,00 zł.

3. Wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 103 162,00 zł (w tym wpłata nawiązki na rzecz BRD w kwocie 300,00 zł oraz składki SOS w kwocie 5 665,00 zł) i otrzymane darowizny na kwotę 1 000,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1. Okręgowych Komisji                                              –  64 150,00 zł,

- sport samochodowy                                                    –     5 500,00 zł, 

 - sport motocyklowy                                                     –     9 800,00 zł,

 - sport kartingowy                                                         –     3 850,00 zł,

 - sport żużlowy                                                             –     7 000,00 zł,

 - sport popularny i turystyka samochodowa                –     7 000,00 zł,

 - BRD (w tym 300,- zł z tytułu nawiązki)                   -    31 000,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 220 140,00 zł w tym:
- koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,00 zł,
- koszty administracyjne – 16 240,00 zł.

4.3. Pokryte z dotacji i darowizn – 1 000,00 zł.”

§ 2 skreśla się.

§ 3 otrzymuje numerację „§ 2.”

§ 2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr  9 /Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulaminy:

- Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                           - zał. nr 1.

- Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                             - zał. nr 2.

- Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                - zał. nr 3.

- Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                     - zał. nr 4.

- Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki              - zał. nr 5.

- Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego          - zał. nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

 

Uchwała Nr  8/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2019 - 2023 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  7/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2019 - 2023 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  6/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  30 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie

 powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega § 1 punkt 1, który otrzymuje brzmienie:   

Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:           

- Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                     - Zdzisław Horoński.

- Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                       - Ryszard Obst.

- Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                           - Tomasz Kędziora.

- Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                - Daniel Bzyl.

- Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki           - Norbert Frydrychowicz.

- Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego   - Przemysław Piotrowski.

 

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  5/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie FOUR WD RALLYE z siedzibą Suchy Las ul. Obornicka 164 NIP 9721299241, Regon 382741559, KRS 0000774587

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  04/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Polski Związek Stuntu „Polish Stunt Cup” z siedzibą 63-700 Krotoszyn ul. Łąkowa 15a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375705

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 3/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

Na podstawie § 51 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                     - Zdzisław Horoński.

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                         - Ryszard Obst.

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                           - Tomasz Kędziora.

Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                - Daniel Bzyl.

Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki          - Norbert Frydrychowicz.

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego            - Piotr Monkiewicz.

 

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez

    Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM

    o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 1/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 24 marca 2019 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 53 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

            Julian Nowak                     Wiceprezes ds. Sportu

            Ryszard Śliwiński              Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

            Przemysław Piotrowski      Wiceprezes ds. Organizacyjnych

            Józefa Pietrucha                Skarbnik

            Bartosz Bieliński                Członek Prezydium

            Paweł Pęcak                      Członek Prezydium

 

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z 24 marca 2019. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2015 - 2019:
 

Uchwała Nr  62/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2019.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2019 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 61/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2018

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu za rok 2018, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                       7 717,10  zł;

- zamyka się wynikiem finansowym zysk w wysokości                666,21  zł.

 

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2018 r. – (załącznik nr 1a, 1b);

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2018– (załącznik nr 2);

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2018 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załączniki 1a, 1b, 2, 3

 

Uchwała Nr 60/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019r.

w sprawie liczby mandatów dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 49 pkt 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM przydziela mandaty na Okręgowy Zjazd PZM wg. zasady jeden mandat na każdych 100 członków z opłaconymi składkami za 2018 rok.

§ 2

Kluby Zarządu Okręgowego PZM otrzymują następującą ilość mandatów:

 

1.Amatorski Klub Sportowy LESZCZYŃSKIE BYKI - 1

2.Autoklub Poznański OCTAVIUS - 1

3.Automobil Klub Turek - 1

4.Automobilklub Kaliski - 1

5.Automobilklub Leszczyński - 3

6.Automobilklub Ostrowski - 2

7.Automobilklub Wielkopolski - 15

8.Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe  START - 1

9.Klub Motorowy CEN - TUR - 1

10.Klub Motorowy MKS Nekla - 1

11.Klub Motorowy TKKF WINOGRADY - 1

12.Klub Sportowy UNIA Leszno - 1

13.Klub Turystyki Motorowej PTTK SOKÓŁ - 1

14.Klub Żużlowy Polonia Piła - 1

15.Miejski Klub Sportowy TUR-MOT - 1

16.Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe - 1

17.Motoklub UNIA - 1

18.Motoklub Wielkopolski - 1

19.Ognisko TKKF Motocykle Ciężkie - 1

20.Ostrowski Klub Motocrossowy - 1

21.Poznańskie Stowarzyszenie Żużla - 1

22.Racing Club Leszno - 1

23.Rawicki Klub Sportowy KOLEJARZ - 1

24.Sportowa Spółka Akcyjna UNIA Leszno - 1

25.Stowarzyszenie Miłośników BMW i innych Pojazdów Zabytkowych - 1

26.Stowarzyszenie Miłosników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS - 1

27.Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki - 1

28.Stowarzyszenie Polski Związek Stuntu "Polish Stunt Cup" - 1

29.Towarzystwo Motorowe Drogbud Cross ATV Piła - 1

30.Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA - 1

31.TŻ Ostrowia Spóła Akcyjna - 1

32.Towarzystwo Żużlowe START Gniezno - 1

33.Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - 4

§ 3

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o liczbie mandatów przypadających na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 59/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 lutego 2019 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 47 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu na dzień 24 marca 2019 roku  godz. 11.00, na Torze „Poznań”

w Przeźmierowie ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu  w dniu 24 marca 2019 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 58/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2019 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 168 928,00 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2018 o kwotę 4 538,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 73 872,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2019 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                         – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                               – 5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                            – 5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                                   – 3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                                        – 3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                                    – 7 600,00 zł; 

BRD                                                                      - 5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 57/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 56/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 47/Z/2017 z dnia 9 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

164 390,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 8 600,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 93 910,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 800,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 267 700,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                         –     46 950,-

sport samochodowy                                            –       5 500,-   

sport motocyklowy                                               –     11 200,-

sport kartingowy                                                   –       3 850,- 

sport żużlowy                                                        –       6 500,- 

sport popularny i turystyka samochodowa           –     14 000,-

BRD                                                                      -        5 900,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 218 950,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 800,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr 56/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 47/Z/2017 z dnia 9 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

164 390,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 8 200,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 99 410,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę

800,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę

272 800,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach

w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                       –     55 200,-

sport samochodowy                                         –       5 500,-   

sport motocyklowy                                          –     11 200,-

sport kartingowy                                              –       3 850,- 

sport żużlowy                                                   –       6 150,- 

sport popularny i turystyka samochodowa       –     22 600,-

BRD                                                                  -        5 900,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 215 800,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 800,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uchwała Nr 55/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 06 października 2018. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  54/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

zmienionej Uchwałą Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

zmienionej Uchwałą 39/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, w punkcie 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

- Punkt 5:

„Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej

Przewodniczący      - Ryszard Śliwiński             - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Bonczyk Maciej                 - Stowarzyszenie „OKTAVIUS”

                                   - Mika Agnieszka                - Automobilklub Leszczyński

                                   - Matysiak Marek                 - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Parysek Mariusz               - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Piotrowski Przemysław    - ZO PZM

                                   - Pospieszny Krzysztof      - Automobilklub Wielkopolski

                                - Urbaniak Krzysztof  - Automobilklub Ostrowski            „

- Punkt 6:

„Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej

Przewodniczący      - Musielak Maurycy            - WZ LZS                             

                                   - Cichocki Łukasz               -  PTTK SOKÓŁ Szamotuły

                                   - Piotrowski Przemysław    - ZO PZM

                                   - Twardowski Tomasz         - WZ LZS

                                   - Zawitowski Zbigniew       - TKKF Motocykle Ciężkie”

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej oraz  Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Motocyklowej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  53/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

zmienionej uchwałą Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

zmienionej uchwałą Nr  38/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik nr 1,  w punkcie 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

- Punkt 5

„Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej: 8 osób”

- Punkt 6

„Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki Motocyklowej: 5 osób”

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  52/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  06 października 2018.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015 w sprawie

 powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega § 1 punkt 1, który otrzymuje brzmienie:                     

- Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                           - Zdzisław Horoński

- Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                            - Ryszard Obst

- Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                               - Tomasz Kędziora                   

- Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                                    - Julian Nowak

- Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej  - Ryszard Śliwiński

- Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej   - Maurycy Musielak

- Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                        - Piotr Monkiewicz

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 51/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 6 października 2018 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 51 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się

co następuje:

§ 1

W związku z ustaniem członkostwa w klubie będącym członkiem rzeczywistym PZM odwołuje się ze składu Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu:

Pana Norberta Kuźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 50/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2017

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu za rok 2017, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                       7 050,89  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości           1 013,83  zł

 

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2017 r. – (załącznik nr 1a, 1b).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2017– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2017 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1a i 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

Uchwała Nr  49/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2018.

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2018 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  48/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 09 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Polski Związek Stuntu „Polish Stunt Cup”

z siedzibą w Krotoszynie ul. Łukasiewicza 154

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 164 390,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 78 410,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 

1. Koszty Okręgowych Komisji               – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                    –  5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                   –  5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                       –   3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                            –   3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                       –   7 600,00 zł; 

BRD                                                           -   5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 46/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 30 września 2017. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym                         w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 45/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 35/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 grudnia 2016 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2017 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 35/Z/2016 z dnia 17 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

179 540,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 4 180,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 18 960,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 117 480,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 2 000,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2017 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 317 980,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach

w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  105 440,-

sport samochodowy                                           –      7 300,-   

sport motocyklowy                                              –    27 000,-

sport kartingowy                                                  –      6 650,- 

sport żużlowy                                                       –      4 250,- 

sport popularny i turystyka samochodowa        –      8 900,-

BRD                                                                          -     51 340,-

 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 209 540,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 137 250,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 2 000,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr  44/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka wspierającego

Polskiego Związku Motorowego

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków wspierających Polskiego Związku Motorowego One Sport sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 Sąd Rejonowy w Toruniu,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000438362, NIP:  956-230-15-27, REGON: 341347403KRS

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 43/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Rokietnickiego Stowarzyszenia Rozwoju „Idea, Człowiek, Przyszłość”, z siedzibą 62-090 Rokietnica os. Kalinowe 2B/8, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000383256

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 42/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Rajdowy Pleszew, z siedzibą 63-300 Pleszew ul. Poznańska 57/3, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000356688

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 41/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Spółki Start Gniezno Spółka Akcyjna 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 25, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000445759

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  40/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Automobil Klub Turek z siedzibą w Turku ul. S. Żeromskiego 13a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  39/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

zmienionej Uchwałą Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 4

-  tiret 3 otrzymuje brzmienie: „-Kuźbicki Andrzej  - ŻKS KOLEJARZ Rawicz”.

-  tiret 4 otrzymuje brzmienie: „-Radosław Strzelczyk – TŻ OSTROVIA”.

-  tiret 6 otrzymuje brzmienie: „ – Przemysław Filipiak – PSŻ Poznań”.

- dodaje się tiret 10 który otrzymuje brzmienie: „- Mikołajczak Piotr - GTM Start Gniezno”

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  38/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

zmienionej uchwałą Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 9 otrzymuje brzmienie:    

   „Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego: 10 osób”

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  37/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2017.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2017 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 36/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2016

 

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2016, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                      6 089,56  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości          408,69  zł

2.  Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2016 r. – (załącznik nr 1).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2016– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2016 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

Uchwała Nr 35/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 grudnia 2016 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2017 r.

 

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 540,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 4 180,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 63 260,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2017 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 

1. Koszty Okręgowych Komisji                        – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                              – 5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                             – 5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                                  – 3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                                      – 3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                                 – 7 600,00 zł; 

BRD                                                                     - 5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

 

Uchwała Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 5 tiret 7 otrzymuje brzmienie:  

   „- Mariusz Parysek - Automobilklub Wielkopolski”.

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  29 listopada 2016.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 2 tiret 2 otrzymuje brzmienie:       

   „-Krzysztof Howil - Motoklub UNIA”.

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  32/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 31/Z/16 z dnia 8 listopada 2016 r.

dotyczącej przyjęcia członka rzeczywistegoPolskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

§ 1 uchwały nr 31/Z/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

TŻ Ostrovia Spółka Akcyjna ( w organizacji) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Piłsudskiego 64

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  31/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 08 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Żużlowe Ostrovia Spółka Akcyjna ( w organizacji) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Piłsudskiego 64

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  30/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM – TECH z siedzibą 61-655 Poznań ul. Lazurowa 16/99  Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000396992

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uchwała Nr  29/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Poznański Klub Motorowy PRZEMYSŁAW z siedzibą 61-773 Poznań

Stary Rynek 90  Wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu pod nr 380

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 28/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 01 października 2016. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 27/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 12/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2016 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 12/Z/2015 z dnia 19 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 183 720,- zł (zwiększenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 4 070,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 89 380,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 1 500,- zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2016 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 274 600,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  44 600,-

sport samochodowy                                           –    5 500,-    

sport motocyklowy                                              – 12 000,-

sport kartingowy                                                  –   3 850,- 

sport żużlowy                                                       –   4 650,- 

sport popularny i turystyka samochodowa        –   8 600,-

BRD                                                                          -  10 000,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 227 500,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,- zł
· koszty administracyjne – 17 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 1 500,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uchwała Nr  26/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start Gniezno z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 27/29 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000620753.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  25/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŻAKI” przy szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Casino w Taczanowie 63-300 Pleszew Taczanów 32 C. Wpisanego do rejestru stowarzyszeń Starosty Pleszewskiego pod nr 12

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  24/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Automobilklubu Konińskiego Konin Pl. Wolności 9,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr  23/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Jarocińskiego Klubu Rajdowego Jarocin ul. Klasztorna 10/14, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Powiatowego w Jarocinie  pod nr 1/2009

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  22/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Konińskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „AUTO-MOTO-KLUB” Konin ul. Torowa Boks 393, wpisanego do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konina  pod nr 16

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  21/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Wrzesińskiego Towarzystwa Motocrossowego Motoklub WRZOS-OFS Września ul. 3 Maja 4, wpisanego do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego  pod nr 7

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  20/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Sportów Motorowych „KĄKOLEWO” 62-065 Grodzisk Wlkp. Kąkolewo 23 , wpisanego do rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod poz. nr 0000316420

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 19/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 9/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.05.2016 r.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  18/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Motoklub Wielkopolski z siedzibą w Dąbrowie gm. Dopiewo  ul. Okrężna 3 wpisany do ewidencji klubów sportowych Starosty Poznańskiego w Poznaniu pod numerem EKS-117

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 17/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 5 i 6 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 23 kwietnia 2016 roku

 - godz. 11.00, pierwszy termin

- godz. 11.15 drugi termin.

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu na Torze „Poznań” w Przeźmierowie

ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w dni 23.04.2016 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2015. 

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  16/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2016.

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2016 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 15/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2015

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2015, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                      12 141,13  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości                 5,57  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2015 r. – (załącznik nr 1).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2015– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2015 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 A

Załącznik nr 1 B

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 A

Załącznik nr 3 B

Załącznik nr 3 C

Załącznik nr 3 D

Załącznik nr 3 E

Załacznik nr 3 F

 

Uchwała Nr  14/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Żużlowe Ostrovia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kaliska 35a/5 wpisane do ewidencji klubów sportowych Starosty Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod poz. 77

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  13/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym ŻKS Osrtrovia

z siedzibą 93-400 Ostrów ul. Piłsudskiego 64, wpisanego de rejestru ewidencji klubów sportowych Starosty Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod nr 52

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 12/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2016 r.

 

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 183 720,00 zł (powiększenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 4 070,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 56 280,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2016 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                   – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                                         – 5 500,00 zł 
sport samochodowy                                                       – 5 500,00 zł 
sport kartingowy                                                            – 3 850,00 zł 
sport żużlowy                                                                 – 3 850,00 zł 
sport popularny i turystyka                                            – 7 600,00 zł 
BRD                                                                                - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 15 700,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 6/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r. który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 5/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r. który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  9/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 2/Z/2015 z dnia 04 lipca 2015 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 8/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 51/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2015 r.

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 51/Z/2014 z dnia 20 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 650,- zł (umniejszenie w stosunku do roku 2014 o kwotę 564,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 100 570,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 3 500,- zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2015 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 283 720,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  47 300,-

sport samochodowy                                           –    5 500,-    
sport motocyklowy                                              – 10 000,-
sport kartingowy                                                  –   3 850,- 
sport żużlowy                                                       –   3 850,- 
sport popularny i turystyka samochodowa        –   8 600,-
BRD                                                                          -  15 500,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 232 420,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  500,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 3 500,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr 7/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 10 października 2015. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015.

w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2015 - 2019 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015

w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2015 - 2019 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 4/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

 

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                         - Zdzisław Horoński

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                           - Ryszard Obst

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                              - Tomasz Kędziora

Okregowa Komisja Sportu Żużlowego                                                    - Julian Nowak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej   - Norbert Kuźniak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej     - Maurycy Musielak

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                         - Piotr Monkiewicz

 

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  3 /Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015.

w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji

 

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulaminy:

Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                                            - zał. nr 1

Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                                             - zał. nr 2

Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                                 - zał. nr 3

Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                                      - zał. nr 4

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej     - zał. nr 5

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej      - zał. nr 6

Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                           - zał. nr 7

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Uchwała Nr  2/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 1/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 marca 2015 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 53 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

            Julian Nowak                      Wiceprezes ds. Sportu

            Ryszard Śliwiński               Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

Przemysław Piotrowski      Wiceprezes ds. Organizacyjnych

            Józefa Pietrucha                  Skarbnik

            Robert Werle                       Członek Prezydium

Paweł Pęcak                        Członek Prezydium

 

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z dnia 29 marca 2015. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2011 - 2015:
 

 

Uchwała Nr 58/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 54/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 47 pkt 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr 54/Z/2015 z dnia 17 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.pkt. 14 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„14.Zgłaszanie  kandydatów na członków Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

2.pkt. 16 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„16.Wybory do Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

3.pkt. 19 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„19.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące wyboru Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

§2

 1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.
 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik nr 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

 

Uchwała Nr  57/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2015.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2015 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

 

Uchwała Nr 56/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2014

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2014,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą           11 610,71  zł

- wynik finansowy netto – zysk                                                                         40,52  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2014 r. – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2014– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2014 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Uchwała Nr 55/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015r.

w sprawie liczby mandatów dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 49 pkt. 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM przydziela mandaty na Okręgowy Zjazd PZM wg. zasady jeden mandat na każdych 100 członków z opłaconymi składkami za 2014 rok.

§ 2

Kluby Zarządu Okręgowego PZM otrzymują następującą ilość mandatów:

1

Automobilklub Wielkopolski

20

2

Automobilklub Kaliski

1

3

Automobilklub Koniński

0

4

Automobilklub Leszczyński

1

5

Automobilklub Ostrowski

2

6

Motoklub „UNIA” Poznań

1

7

KS „UNIA” Leszno

2

8

UNIA Leszno S.A.

1

9

Autoklub Poznański Octavius

1

10

PKM „PRZEMYSŁAW”

0

11

Wielkopolski Związek Inwalidów „CENTUR”

1

12

Ognisko TKKF „MOTOCYKLE CIĘŻKIE”

1

13

WZ LZS Poznań

5

14

MKM „TUR – MOT” Turek

1

15

KM „WINOGRADY” Poznań

1

16

RKS „KOLEJARZ” Rawicz

1

17

PTTK „SOKÓŁ” Szamotuły

1

18

Ostrowski Klub Motocrossowy

1

19

„MOTOKLUB” Oborniki

2

20

Stow. Miłośników BMW

1

21

UKS „ŻAKI” Taczanów

1

22

ŻKS „Ostrovia”

1

23

TŻ „START” Gniezno

1

24

Start Gniezno S.A.

1

25

Klub Żużlowy „Victoria” Piła

1

26

Poznańskie Stowarzyszenie Żużla

1

27

Wrzesińskie Towarzystwo Motocrossowe „WRZOS”

0

28

AKS „Leszczyńskie Byki”

1

29

Konińskie Stowarzyszenie „Auto Moto Klub”

0

30

MKS Nekla

1

31

TM „Drogbud Cross ATV” Piła

1

32

SSM „Kąkolewo”

0

33

Stow. „Rajdowy Pleszew”

0

34

Jarociński Klub Rajdowy

1

35

Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju IDEA, CZŁOWIEK, PRZYSZŁOŚĆ

1

36

RACING CLUB LESZNO

1

37

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS

1

38

Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM-TECH

2

39

Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe

1

§ 3

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o liczbie mandatów przypadających na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 54/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 47 pkt 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu na dzień 29 marca 2015 roku  godz. 11.00, na Torze „Poznań” w Przeźmierowie ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

2. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu  w dniu 29 marca 2015 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  53/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

  Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

 Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Sportowego „SPEEDWAY – POLONIA” Piła z siedzibą 64-920 Piła ul. Bydgoska - Stadion, wpisanego de rejestru (stowarzyszeń) pod poz. 0000315909 na mocy Postanowienia Sadu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto-Wilda

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  52/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

 Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

 Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego Spółka z o.o. z siedzibą 61-738 Poznań Plac Wolności 9/5 A, działającej na podstawie umowy spółki objętej aktem notarialnym (Numer Repertorium A.19291/2009)

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr 51/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2015 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 650,00 zł (umniejszenie w stosunku do roku 2014 o kwotę 564,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 60 350,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2015 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 1. Koszty Okręgowych Komisji         – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy  – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                    – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                         – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa   – 7 600,00 zł 

 • BRD                                       - 5 500,00 zł 

 2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 18 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

 §3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 50/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe z siedzibą 62-050 Mosina ul. Farbiarska 21

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 49/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 43/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2013 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2014 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 43/Z/2013 z dnia 21 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 214,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 118,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 135 386,00 zł oraz otrzymane dotacje i darowizny na kwotę 4 400,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2014 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę  320 000,00 zł.

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                               – 103 800,00 zł w tym:

 • sport samochodowy                                            –   8 500,00 zł 

 • sport motocyklowy                                             – 12 550,00 zł 

 • sport kartingowy                                                 –   5 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                      –   4 400,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa         – 19 100,00 zł 

 • BRD                                                                    -  53 400,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 211 300,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 14 500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  500,00

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 4 400,00

§2

 1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr 48/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 18 października 2014. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Klubu SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym                         w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Zalacznik nr 1

 

Uchwała Nr  47/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą 60-622 Poznań ul. Lazurowa 12/49

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  46/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego z siedzibą 60-622 Poznań ul. Warmińska 1, wpisanego de rejestru (stowarzyszeń) Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności pod poz. ST 109

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  45/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 luty 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2014.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2014 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 1


Uchwała Nr 44/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2014r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2013

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2013,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą   10 460,08  zł

- wynik finansowy netto – zysk 3,36  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2013 r. – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2013– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2013 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 1 a

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3


 

Uchwała Nr 43/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2013 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2014 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 214,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 118,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 59 786,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2014 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                            – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                           – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                                – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                     – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 7 600,00 zł 

 • BRD                                                                    - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 20 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 


Uchwała Nr 42/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Żużlowego VICTORIA PIŁA  z siedzibą 64-920 Piła ul. Łączna 23/15 wpisanego do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Pilskim pod poz. Nr 24/06

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  41/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Spółdzielczego Klubu Sportowego „START” Gniezno z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 25 wpisanego do rejestru stowarzyszeń Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UW pod poz. Nr 67

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  40/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Motorowego Ostrów z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp. Ul. Długosza 7 wpisanego do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod poz. Nr 0000 10 1132

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 39/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 31/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2013 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 31/Z/2012 z dnia 15 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 096,00 zł (spadek w stosunku do roku 2012 o kwotę 18 290,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 148 000,00 zł oraz otrzymane dotacje na kwotę 3 000,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2013 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 331 096,00 zł.

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 – 98 550,00 zł w tym:

·           sport motocyklowy                                              –   5 500,00 zł 

·           sport samochodowy                                           – 14 400,00 zł 

·           sport kartingowy                                                  –   3 850,00 zł 

·           sport żużlowy                                                       – 13 750,00 zł 

·           sport popularny i turystyka samochodowa        – 16 050,00 zł 

·           BRD                                                                          - 45 000,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 228 546,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 17 546,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Uchwała Nr 38/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 26 października 2013. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1
Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu

 Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

   Załącznik nr 1


Uchwała Nr  37/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 11 maja 2013 r.

w sprawie upoważnienia Prezesa ZO PZM w Poznaniu

 

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgu PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Macieja Jankowskiego do prowadzenia rozmów w sprawie pozyskania nowej siedziby ZO PZM w Poznaniu po ewentualnej sprzedaży lokalu przy ul. Cześnikowskiej 30 w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  36/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 11 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju „Idea, Człowiek, Przyszłość” z siedzibą 62-090 Rokietnica Os. Kalinowe 2B/8

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr  35/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych „SIM – TECH” z siedzibą 60-655 Poznań ul. Lazurowa 16/99

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr  34/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 luty 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2013.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2013 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załacznik nr 1


Uchwała Nr  33/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 09 luty 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym klubu Voyager Klub Polska z siedzibą w Poznaniu oś Rusa 121/12

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 32/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2012

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu 

     Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2012,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą         15.371,80 zł

- wynik finansowy netto – zysk                                                  3.681,48 zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2012– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2012 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 31/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2013 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 096,00 zł (spadek w stosunku do roku 2012 o kwotę 18 290,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 59 904,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2013 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                           – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                          – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                               – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                    – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 7 600,00 zł 

 • BRD                                                                   - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 20 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.


 

Uchwała Nr 30/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W paragrafie nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu,

przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 198 386,00 zł (wzrost w stosunku do 2011 roku o kwotę 12 772,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł w wysokości 162 003,00 zł oraz otrzymane dotacje w kwocie 3 000,00 zł, zatwierdza korektę preliminarza na rok 2012 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 363 389,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 109 600,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy              – 32 100,00 zł 

 • sport samochodowy            – 12 500,00 zł 

 • sport kartingowy                  – 4 000,00 zł 

 • sport żużlowy                      – 13 500,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 15 500,00 zł 

 • BRD                                      - 32 000,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 249 789,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 124.000,00 zł
· koszty administracyjne – 20.500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

4. Koszty pokryte z dotacji, subwencji celowych – 3 000,00 zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr 29/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego START Gniezno Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 28/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 05 października 2012. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

 

Załącznik nr. 1

 


Uchwała Nr  27/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Ludowego Klubu Sportowego Piast z siedzibą w Śremie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  26/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Skockiego Towarzystwa Sportowego Klubu Sportowego MOTOR z siedzibą w Skokach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uchwała Nr  25/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Klub Motorowy Bednary z siedzibą w Rosnówku – Komorniki Wlkp.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uchwała Nr  24/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Pilskiego Klubu Żużlowego POLONIA z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

Uchwała Nr  23/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Automobilklubu Nadnoteckiego z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  22/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2012.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2012 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 


 

Uchwała Nr  21/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2011 – 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 6/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 


 

Uchwała Nr  20/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2011 – 2015 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 5/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 


 

Uchwała Nr  19/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Towarzystwa Sportów Motorowych Sokół w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  18/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „MIKRUS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr 17/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 Marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

Klub Żużlowy VICTORIA Piła z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 16/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 Marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

  Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

„RACING CLUB LESZNO”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 15/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 04 lutego 2012r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowegow związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 10 i 11 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 31 marca 2012 roku

- godz. 11.00, pierwszy termin

- godz. 11.15 drugi termin.

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu, ul. Cześnikowska 30.

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w dniu 31.03.2012 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2011.  

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1


 

Uchwała Nr  14/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 lutego 2012r. w sprawie składu osobowego Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej.

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej powołuje się do pracy w Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej Panią Annę Sudoł i Pana Krzysztofa Pospiesznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 13/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu za rok 2011

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2011,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą         7.218,48 zł
- wynik finansowy netto  – zysk                                                      3,80 zł

2. Integralną częścią uchwały są załączniki:
- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 – (załącznik nr 1).
- Rachunek Zysków i Strat za rok 2011– (załącznik nr 2).
- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2011 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 12/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie odwołania członków Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego i §7, ust. 1 pkt16 Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu uchwala się co następuje: 

§ 1

W związku z wyborem do Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 3 pkt 1 odwołuje się ze składu Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu:

Pana Zdzisława Horońskiego

Pana Pawła Pęcaka

Pana Roberta Werle

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 11/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 roku w sprawie powołania Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1.i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego i §7, ust. 1 pkt13 Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu uchwala się co następuje:

§ 1

1. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego odwołuje się ze składu Prezydium ZO PZM w Poznaniu:

Pana Pawła Pęcaka    - Wiceprezesa ds. Sportu

Pana Roberta Werle   - Członka Prezydium

2. Powołuje się do składu Prezydium ZO PZM w Poznaniu:

Pana Juliana Nowaka- Wiceprezesa ds. Sportu

§ 2

Pozostałe paragrafy uchwały 1/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 10/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu zatwierdza projekt preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 198 386,00 zł – wzrost o kwotę 12 777,00 zł i  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 41 614,00 zł. Ogółem planowane wpływy i wydatki zamykają się kwotą 240 000,00 zł.

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków:

1. Koszty Okręgowych Komisji                               – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                        – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                       – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                            – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa    – 4 900,00 zł 

 • sport popularny i turystyka motocyklowa     – 2 700,00 zł

 • BRD                                                               - 5 500,00 zł  

2.  Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
   · koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 124.000,00 zł
   · koszty administracyjne – 20.500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.


 

Uchwała Nr 9/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 października 2011. w sprawie opłacenia składek członkowskich Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik


 

Uchwała Nr  8/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 października 2011. w sprawie składu osobowego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego.

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego odwołuje się z Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Pana Mateusza Urbaniaka.

 § 2

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego powołuje się do pracy w Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Pana Witolda Kędzierskiego - Jachimka.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr  7/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 2/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.
  

Na podstawie § 52 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

 W §1 uchwały nr 2/Z/2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji tiret 7 otrzymuje brzmienie: -  

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- Piotr Monkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Uchwała Nr  6/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2011 - 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Uchwała Nr   5/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2011 - 2015 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Uchwała Nr  4 /Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Przyjmuje się Regulaminy:

Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                                        - zał. nr 1
Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                                          - zał. nr 2
Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                              - zał. nr 3
Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                                   - zał. nr 4
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej  - zał. nr 5
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej   - zał. nr 6
Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                        - zał. nr 7

 

 

Uchwała Nr  3/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 maja 2011.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, 54 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 2/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 52 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                                        - Zdzisław Horoński

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                                          - Ryszard Obst

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                                              - Tomasz Kędziora

Okregowa Komisja Sportu Żużlowego                                                                   - Julian Nowak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej                 - Norbert Kuźniak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej                   - Maurycy Musielak

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska   - Piotr Monkiewicz

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 1/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

         Paweł Pęcak              Wiceprezes ds. Sportu

         Ryszard Śliwiński     Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

         Michał Rychter          Skarbnik

         Robert Werle              Członek Prezydium

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z dnia 27 marca 2011. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Słowa kluczowe: