Zaproszenie na "Szwajcarię Podlaską 2021"
Zapraszamy na "Szwajcarię Podlaską 2021" w dniu 16 maja. Więcej... więcej
FIA RALLY STAR W POLSCE – CO, GDZIE, KIEDY
Polski Związek Motorowy razem z Międzynarodową Federacją Samochodową FIA... więcej
Super Sprint - Biłgoraj 27 września
Automobilklub Biłgorajski zaprasza w dniu 27 września na Samochodowy Super... więcej
Zaproszenie na Turystyczny Rajd Kleeberga w dniu 4 października
Klub "Motorowy Pionier" zaprasza w dniu 4 października na Turystyczny... więcej
Konkurs "Bezpieczny na piątkę w ruchu drogowym podczas wakacji"
Organizujemy konkurs plastyczny „Bezpieczny na piątkę w ruchu drogowym... więcej
Godziny pracy biura ZO PZM Lublin
Biuro Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie czynne jest od poniedziałku do piątku w... więcej
Zmarł Marcin Turski
W wieku 46 lat zmarł Marcin Turski, który od dawna walczył z nowotworem. Był... więcej
Powrót do uprawiania sportu motorowego w Polsce
POWRÓT DO UPRAWIANIA SPORTU MOTOROWEGO W POLSCE Plan organizacyjno-... więcej
Kalendarz Centralnych imprez Sportu Samochodowego 2020
W dniu 04.06.2020 r., Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego,... więcej
77 Rajd Polski
(29.04.2020) Trwają rozmowy mające na celu znalezienie nowego, późniejszego... więcej

Powrót do uprawiania sportu motorowego w Polsce

POWRÓT DO UPRAWIANIA SPORTU MOTOROWEGO W POLSCE

 

Plan organizacyjno-sanitarny

(dotyczy sportu samochodowego, motocyklowego oraz kartingowego)

 

Plan wznowienia działalności związanej ze sportem motorowym w związku z łagodzeniem przepisów wprowadzających restrykcje związane z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

 •  

 

Polski Związek Motorowy jest zdeterminowany w dążeniu do bezpiecznego i społecznie odpowiedzialnego wznowienia funkcjonowania sportu motorowego w Polsce. Jednym z powodów tych dążeń jest przeświadczenie, że sporty motorowe odgrywają bardzo ważną rolę w umacnianiu znaczenia kultury fizycznej w świadomości społeczeństwa w naszym kraju. W tej sferze wyróżnić należy kilka ważnych aspektów związanych z funkcjonowaniem sportów motorowych pod egidą Polskiego Związku Motorowego:

 1.  

Sprecyzowane reguły prowadzenia współzawodnictwa sportowego pozwalają na podnoszenie umiejętności prowadzenia pojazdów oraz wpływają na poprawę poziomu bezpieczeństwa dzięki stworzeniu alternatywy dla nielegalnych wyścigów odbywających się m.in. na drogach publicznych.

 1.  

Działalność motor-sportowa generuje duże przepływy finansowe wśród jej uczestników, w tym także duże przychody dla budżetu Państwa.

 1.  

Uczestnictwo w tego rodzaju aktywnościach pozwala na nawiązywanie i cementowanie ważnych relacji międzyludzkich łącząc pasjonatów sportów motorowych.

 1.  

Wydarzenia sportu motorowego odgrywają ważną rolę w propagowaniu określonego systemu wartości jak również stanowią wartościowy element krajobrazu życia społecznego

 

W związku z koniecznością przywrócenia wydarzeń z zakresu sportu motorowego w Polsce (zawodów oraz imprez), został opracowany niniejszy plan, który ma na celu  w sposób bezpieczny i jednocześnie jak najpełniejszy umożliwić wszystkim uczestnikom powrót do czynnego uprawiania motorsportu.

 

 

 

 

 

Wznawiając działalność związaną ze sportami motorowymi należy wziąć pod uwagę poniższe elementy je wyróżniające i charakteryzujące:

 

 1. sporty motorowe są rozgrywane w większości na obiektach otwartych i na terenach o dużej przestrzeni;
 2. sport motorowy to sport bezdotykowy uprawiany przez osoby „izolowane” w pojeździe, lub na pojeździe;
 3. zawodnicy są zabezpieczeni strojem ochronnym, kaskiem, rękawicami, osłoną oczu (gogle);
 4. w przypadku sportów motorowych nie występuje konieczność „udostępniania sprzętu” innym osobom;
 5. wydarzenia sportowe, w przeważającej części, mogą być przeprowadzane bez obecności widzów. Dotyczy to w szczególności torów lub stadionów.

 

 

 • Kluczowe zasady

Oprócz krajowych zasad wznowienia działalności sportowej i rekreacyjnej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Polski Związek Motorowy opracował kilka podstawowych zasad, których muszą przestrzegać organizatorzy imprez:

 

 1. Wytyczne rządowe

Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności należy zwracać uwagę na rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie.

 

 1. Zasady higieny
 • środki do dezynfekcji i utrzymania higieny rąk muszą być dostępne dla wszystkich uczestników wydarzenia przez cały czas jego trwania,
 • należy unikać udostępnianiaelementów wyposażenia, narzędzi lub odzieży,
 • niedozwolone jest organizowanie wspólnego cateringu dla grup,
 • uczestnicy wydarzeń sportowych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w przypadkach braku możliwości zachowania zasady dystansu 2 metrów od siebie (wymóg ten nie obowiązuje osób uprawiających sport),
 • często dotykane powierzchnie, takie jak klamki, poręcze itp. muszą być często i dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane,
 • wymagana jest częsta dezynfekcja toalet.

 

 1. Dystans społeczny
 • należy bezwzględnie utrzymywać dystans społeczny wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zarówno w odniesieniu do zawodników, jak i innych uczestników wydarzenia),
 • rekomenduje się organizowanie zgromadzeń, w tym odpraw kierowców i sędziów a także innych uczestników możliwie w jak najszerszym zakresie przy użyciu technologii informatycznej (Zoom lub Microsoft Teams). W przypadku konieczności zorganizowania takiego spotkania, musi ono przebiegać z zachowaniem dystansu społecznego 2 metrów, a w braku możliwości jego zachowania – z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • należy ograniczać liczbę personelu uczestniczącego w wydarzeniu do niezbędnego minimum,
 • organizatorzy wydarzeń powinni wprowadzić praktyczne środki w celu egzekwowania wymogów zachowania dystansu społecznego, w tym zapewnienie właściwie oznakowanych stref i ciągów komunikacyjnych, które ograniczają liczbę osób na danym obszarze,
 • należy unikać niepotrzebnej fizycznej interakcji między zawodnikami, obsługą, mediami i innym personelem. Tam, gdzie to możliwe, należy stosować interakcję elektroniczną i radiową.
 • pomieszczenia takie jak na przykład „Centrum Kontroli Rajdu” powinny posiadać odpowiednie oznakowanie, które wyraźnie wskazuje maksymalną dozwoloną liczbę osób obecnych w tym samym czasie. W każdym pokoju odpowiednie odstępy muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi dystansu społecznego wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Miejsca takie muszą być wyraźnie oznakowane,
 • obsługa pojazdów funkcyjnych musi być ograniczona do maksymalnie dwóch osób.
 • organizatorzy wydarzeń są zobowiązani do przygotowania harmonogramu odbioru administracyjnego zawodników w taki sposób, aby w biurze zawodów w jednym czasie przebywała minimalna liczba osób.

 

 

 1. Dodatkowe ograniczenia
 • niedozwolone jest uczestnictwo w wydarzeniu osób z objawami wskazującymi na jakąkolwiek infekcję wirusową. Obejmuje to np. gorączkę, kaszel, duszności.
 • niedozwolone jest uczestnictwo w zawodach lub imprezie osoby, która pozostawała w kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem badania na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni. (Konieczne jest wypełnienie ankiety przez uczestników wydarzenia, w której zadeklarują oni, z pełna odpowiedzialnością, odpowiedź na powyższe pytania).

 

 1. Monitorowanie
 • na każde zawody lub imprezę wyznaczony musi zostać komisarz sanitarny, którego wyłącznym zadaniem jest zapewnienie przebiegu wydarzenia w zgodzie z obowiązującym przepisami prawa oraz wytycznymi Polskiego Związku Motorowego,
 • każdy organizator jest zobowiązany do prowadzenia pełnego rejestru wszystkich osób biorących udziałw wydarzeniu oraz posiadania danych kontaktowych tych osób. Ten rejestr, najlepiej elektroniczny, musi zostać przedłożony na żądanie Polskiego Związku Motorowego lub uprawnionych organów państwowych.
 • każdy organizator jest zobowiązany do przeprowadzania pomiarów temperatury uczestników wydarzenia, przed wejściem, (wjazdem), na teren zawodów.
 • w przypadku nałożenia przez właściwe organy władzy publicznej obowiązku posiadania stosownego certyfikatu o stanie zdrowia zawodnika– organizatorzy zobowiązani są do weryfikacji ww. certyfikatów / zaświadczeń.

 

 

 • Hierarchia Regulacji Prawnych oraz Zaleceń

 

 

 

 

 • Wskazówki dla Organizatorów Zawodów:

 

 1. W celu uzyskania pozwolenia na zawody konieczne jest przesłanie razem z Regulaminem Uzupełniającym Zawodów, planu działania w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nadanie wizy oznacza, że zawody są zgodne z regulaminem ramowym danej konkurencji, nie oznacza natomiast czy zawody spełniają wymogi formalno – prawne określone przez przepisy wyższego szczebla oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Oznakowanie i łatwo dostępna informacja dotycząca zagrożenia związanego z COVID-19 jest bezwzględnie wymagana.
 3. Niezbędne jest zapewnienie  barier i / lub oznakowania, które ograniczają liczbę osób w określonych obszarach.
 4. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich produktów i sprzętu, aby sprostać wymaganiom utrzymania praktyk higienicznych.
 5. Czyszczenie oraz dezynfekcja sprzętu przed użyciem i podczas zawodów jest niezbędna zgodnie z wymaganiami określonymi w dziale II pkt 2 („Zasady higieny”).
 6. Obowiązkowa jest dezynfekcja często dotykanych miejsc - np. barier, uchwytów, przycisków.
 7. Należy zapewnić wyizolowane miejsce dla osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 8. Należy stworzyć i przechowywać rejestr wszystkich uczestników wydarzenia.
 9. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do wypełnienia ankiety, o której mowa w pkt. II/4b niniejszego planu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: