III Letnie Grand Prix o puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rajd Rzeczyca 2024 - relacja
Z całego serca chcemy podziękować za udział i wsparcie w naszym Pikniku... więcej
XXXIV Regionalny Rajd Babski 2024 - relacja
XXXIV Regionalny Rajd BabskiW sobotę 25 maja członkinie z Klubu Motorowego... więcej
Świętujemy Światowy Dzień Środowiska!
Świętujemy Światowy Dzień Środowiska!      ... więcej
Zapraszamy na IV rundę Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country
Zapraszamy na IV rundę Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country!Data: 9... więcej
Piknik motoryzacyjny Team 50 Sieradz ODTJ - 16.06.2024
Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy Piknik Motoryzacyjny, który odbędzie się 16.... więcej
III Letnie Grand Prix o puchar Prezydenta Tomaszowa - 8/9.06.2024
Automobilklub Tomaszowski ma zaszczyt zaprosić na niezwykłe wydarzenie... więcej
KŻ Orzeł Łódź wygrywa z Wilkami Krosno 50:40
W niedzielę 2 czerwca na Moto Arenie w Łodzi KŻ Orzeł Łódź pokonuje Wilki... więcej
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie, MX Czerniejew
W niedzielę, 26 maja, w Czerniejewie, województwo mazowieckie, odbyła się II... więcej
Eliminacje Wojewódzkie XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2024
W dniu 28 maja 2024 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu... więcej
WYNIKI SuperSprint 26.05.2024 Team 50 Sieradz
WYNIKI SuperSprint 26.05.2024 Team 50 SieradzW dniu 26 maja 2024 roku... więcej

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w motocrossie na sezon 2024

Regulamin Ramowy  Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w motocrossie na sezon 2024

1. Przepisy ogólne

1.1. Zawody  o Mistrzostwo Strefy Polski Centralnej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów Polskiego Związku Motorowego, które zgłosiły akces do Strefy Polski Centralnej. Strefę Polski

Centralnej  tworzą Okręgi: Łódzki i Warszawski. Gestorem Strefy Centralnej na rok 2024 jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi , reprezentowany przez Przewodniczącego/Osobę wyznaczoną z OKSM ZO PZM Łódź , w osobie Zbigniewa Orłamowskiego.

1.2. Organem Zarządzającym Mistrzostwami Strefy jest Prezydium Strefy Polski, składające się z Przewodniczących OSKM/ Przedstawicieli OKSM wchodzących w skład Strefy,  działających pod przewodnictwem Gestora Strefy – głos decyzyjny.

1.3. Organizacja zawodów musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w Polsce, Regulaminem Sportu Motocyklowego Zasady Ogólne, Regulaminem Sportu Motocyklowego Motocross, Komunikatami GKSM oraz niniejszym Regulaminem Ramowym i Komunikatami Gestora Strefy.

1.4. Ilość rund i daty zawodów - zgodnie z przyjętym kalendarzem na rok 2024. Zmiany do kalendarza i Regulaminu Ramowego mogą być wprowadzone przez Gestora Strefy, po ich uzgodnieniu z Prezydium Strefy i po zatwierdzeniu przez GKSM.

1.5. Zawody mają charakter otwarty i startować w nich mogą zawodnicy spoza Strefy, z pełnym prawem do klasyfikacji. Dopuszcza się również start zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu oraz RSM Zasady Rozgrywek Motocross.

1.4.  Nadzór nad całością rozgrywek sprawuje Gestor Strefy, a w szczególności:

przygotowuje projekt kalendarza rozgrywek;

zatwierdza Regulaminy Uzupełniające zawodów;

wyznacza Sędziego Zawodów (licencja stopnia 1);

akceptuje Dyrektora Zawodów (po szkoleniu - kursokonferencja Bydgoszcz); - weryfikuje wyniki;

rozstrzyga sprawy sporne;

prowadzi klasyfikację bieżącą i łączną sezonu;

prowadzi archiwizację dokumentów z odbytych zawodów dostarczaną przez sędziów;

organizuje ceremonię zakończenia sezonu oraz wręczenia pucharów i nagród;

1.5. Kluby biorące udział w Mistrzostwach Strefy Polski Centralnej oraz będące organizatorami zawodów, muszą posiadać

ważną na 2024 rok licencję klubową.

ważną na 2024 rok licencję toru ,,A,, na których będą się odbywać zawody.

2. Organizacja i przebieg zawodów

2.1. Organizator musi opracować Regulamin Uzupełniający zawodów, zgodny z niniejszym Regulaminem Ramowym. Regulamin uzupełniający musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem dostępnym na stronie internetowej PZM.

Regulamin Uzupełniający zawodów organizator powinien przesłać na na 30dni przed zawodami do Gestora Strefy w celu zatwierdzenia. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec skróceniu. Gestor Strefy rozsyła drogą elektroniczną do wszystkich Okręgów należących do Strefy i zamieszcza go na stronie internetowej Gestora Strefy.

2.2. Władze zawodów, wykaz osób funkcyjnych oraz ich obowiązki i kompetencje określa RSM. Wyznaczony przez Organizatora Dyrektor Zawodów musi wziąć  udział w szkoleniu – kursokonferencji  w Bydgoszczy. Wyznaczony przez Gestora Sędzia Główny  Zawodów musi posiadać licencję sędziego stopnia 1 sportu motocyklowego.

2.3. Organizator ma obowiązek powołać komisję egzaminacyjną, w składzie zgodny z RSM.

2.4. Zawody muszą być zabezpieczone medycznie zgodnie z obowiązującym Regulaminem Medycznym PZM.

2.5. Każdy organizator zawodów rundy Mistrzostw Strefy Centralnej zobowiązany jest do wniesienia opłaty 800 zł na rachunek Zarządu Okręgu Gestora Strefy, przed zatwierdzeniem regulaminu uzupełniającego, tytułem partycypacji w kosztach organizacyjnych Strefy.

2.6. Jednorazową opłatę w wysokości 0.00 zł wnoszą także Okręgi, należące do Strefy. Opłatę należy wnieść przed zatwierdzeniem kalendarza strefy przez GKSM.

3. Uczestnictwo w zawodach

3.1. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z licencją „A” oraz „B” w klasach, jak podano w pkt. 4.1. Uczestnicy startujący pierwszy raz (nie posiadający jeszcze licencji), muszą przystąpić przed zawodami do egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny w formie pisemnej, ze znajomości przepisów RSM oraz Zasad Rozgrywek Motocross, organizowany w Zarządach Okręgowych PZM lub przed zawodami (w dniu zawodów egzamin należy przeprowadzić przed treningami). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do zawodów, które są egzaminem praktycznym. Po sklasyfikowaniu w zawodach, musi wystąpić do właściwego Zarządu Okręgowego PZM o wydanie licencji sportowej. Szczegółowe informacje o uzyskiwaniu licencji patrz rozdział 4 RSM Zasady Ogólne. Punkt 3.1. nie dotyczy klasy AMATOR.

3.2. Uczestnicy bez licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę  rodziców lub opiekuna prawnego (z podaniem numeru dokumentu tożsamości osoby podpisującej zgodę), na udział w zawodach.

3.3.  Zawodnik oraz uczestnik bez licencji (nie dotyczy klasy AMATOR) musi przedłożyć w biurze zawodów:

wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów;

właściwą licencję ważną na bieżący sezon (tylko zawodnik licencjonowany) (w InsidePZM);

kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych z ważnym wpisem o zdolności zawodnika (w InsidePZM);

dokument tożsamości do wglądu (tylko uczestnik bez licencji);

zaświadczenie o zdolności od lekarza sportowego (tylko uczestnik bez licencji);- dowód wpłaty wpisowego.

3.4. Wpisowe do zawodów, zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2024

 

a) za start w jednej klasie MX65 lub MX85 – 180,00PLN

 

b) za start w jednej klasie – z wyłączeniem klas MX65 i MX85 – 280,00PLN

 

c) za start w klasie MXQUADOPEN - 330,00 PLN

 

3.5. Zawodnicy, którzy korzystają z transponderów PZM za wypożyczenie transpondera na jeden dzień wnoszą opłatę 20,00.PLN.

 

3.6. Gestorzy Stref i OKSM oraz organizatorzy zawodów innych niż centralne, mogą ustalać wysokość wpisowego, która jednak nie może być wyższa od wpisowego zatwierdzonego przez GKSM.

 

Maksymalna wysokość wpisowego ustalonego przez OKSM i Gestora musi być zapisana w Regulaminie Ramowym danej strefy lub cyklu zatwierdzanego przez OKSM.

3.8. Wysokość wpisowego musi być zapisana w Regulaminie Uzupełniającym każdej rundy Mistrzostw Strefy                    oraz                w                    Regulaminie                 Uzupełniającym            imprez             zatwierdzanych przez OKSM.

Wpisowe może być zwrócone zawodnikowi wyłącznie w trzech przypadkach:

odwołania treningów lub wyścigów z winy organizatora - zawodnikom przysługuje 100% zwrot wpisowego

odwołania treningów lub wyścigów nie z winy organizatora, lecz z powodu siły wyższej – zawodnikom przysługuje zwrot 50% wpisowego.

nieobecności zawodnika na zawodach - zawodnikowi przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego oopłaty transakcyjne.

Organizator ma prawo zwolnić dowolnego zawodnika z opłat wymaganych do udziału w zawodach. W takiej sytuacji organizator pokrywa koszty wypożyczenia transpondera.

Uczestnicy bez licencji wnoszą dodatkową opłatę za egzamin teoretyczny w wysokości 25 zł (jeśli zdawany jest na zawodach), praktyczny 25 zł oraz opłatę za ubezpieczenie NNW w wysokości 25 zł za każdy dzień zawodów (zgodnie z Zasady Rozgrywek Motocross).

Organizator zawodów ma obowiązek przesłania do Gestora Strefy listy uczestników przystępujących do egzaminu na certyfikat oraz przekazania pobranej od nich kwoty 25 zł tytułem ubezpieczenia NNW (wraz z imienną listą), do właściwego dla organizatora Okręgu PZM.

Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady odebrane przez kontrolę techniczną, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Zasadach Rozgrywek Motocross.

Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg Zasad Rozgrywek Motocross.

Od zawodników biorących udział w zawodach nie wymaga się prawa jazdy.

Obecność zawodników i osób funkcyjnych na odprawie zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross.

Obowiązkowa zmiana licencji z B na A zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross.

Organizator podczas Mistrzostw Strefy może przeprowadzić oddzielne treningi

i wyścigi dla uczestników bez licencji w klasie AMATOR. Decyzja o możliwości startu klasy AMATOR należy każdorazowo do organizatora i powinna być zapisana w regulaminie uzupełniającym.

3.19. Warunki uczestnictwa w klasie AMATOR:

wypełniona i podpisana karta zgłoszenia do zawodów

potwierdzenie zaliczenia egzaminu teoretycznego na licencję

posiadanie ubezpieczenia

zapłata wpisowego

oświadczenie o stanie zdrowia (wg wzoru),

wiek 18 lat (granicą dla wieku minimalnego uczestników klasy AMATOR zawodników będzie dzień urodzenia, który musi przypadać minimum w dzień zawodów

Warunki przeprowadzenia treningów i wyścigów w klasie AMATOR określa RSM Zasady Rozgrywek Motocross 2024.

4.Zawody

4.1. Klasy, pojazdy, wiek zawodników, licencje, czas wyścigów zgodne z Zasadami Rozgrywek Motocross – Puchar Polski.

Wiek minimalny zawodnika, dopuszczający do udziału w danej klasie, zaczyna się

w dniu urodzin zawodnika, który musi przypadać przynajmniej na dzień zawodów (rozpoczęcia pierwszych treningów).

Dla kasy MXMasters, MXMastsers50+  i MXQuadMasters, granica dla wieku minimalnego rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika.

Wiek maksymalny dla klasy zawodnik osiąga z końcem roku w którym przekracza wiek określony regulaminem.

Dla dziewcząt/kobiet, jeżeli startują w innych klasach niż MX KOBIET, górna granica wieku jest podwyższona o jeden rok.

MX 65 

Motocykle: 2T o pojemności do 65cc (koła maksymalnie 12-14 cali)

Wiek: od 8 lat do 12 lat    Licencja: A lub B

MX 85

Motocykle: 2T o pojemności do 85cc (koła minimalne 14-17 cali, maksymalne 16-19 cali) Wiek: od 11 lat do 14 lat Licencja: A lub B

MX JUNIOR

Motocykle: 2T o pojemności od 100cc do 250cc i 4T od 175cc do 250cc Wiek: od 13 lat do 18 lat Licencja: A lub B

 MX OPEN  

Motocykle 2T o pojemności od 100 do 250cc i 4T od 175 do 250cc

Wiek  od 14 lat                    Licencja A

Motocykle 2T o pojemności od 175 do 500cc i 4T od 290 do 450cc

Wiek  od 16 lat                    Licencja A

MX MASTERS

Motocykle 2T o pojemności pow.100 do 500cc i 4T od 175 do 450cc.

Wiek: od 40 lat                Licencja A, B

MX MASTERS 50+

Motocykle o pojemności od 100 do 500cc-2T i od 175 do 450cc 4T

Wiek: od 50 lat Licencja A, B (Klasa będzie rozgrywana w ramach wyścigów klasy MxMasters - bez oddzielnych wyścigów)

MX KOBIET

Motocykle: o pojemności do 85cc (koła minimalne 14-17 cali, maksymalne 16-19 cali)

Wiek: od 11 lat                  Licencja: A, B

Motocykle o pojemności od 100cc 2T (rozmiar kół minimum 16-19) do 125cc 2T

Wiek: od 13lat                   Licencja: A, B

Motocykle o pojemności od 175 do 250cc 2T 4T

Wiek: od 14lat                   Licencja: A, B

MX2B

Motocykle: 2T o pojemności od 125cc do 200cc i 4T od175cc do 250cc

Wiek: od 14 lat                Licencja: B

 

MX1B

Motocykle: 2T o pojemności od 249cc do 500cc i 4T od 290cc do 450cc

Wiek: od 16 lat                Licencja: B

 

MXQUAD  OPEN (wybrane rundy)

Quady o pojemności do 450cc 2T lub 4T z napędem na tylną oś.

Wiek: od 14lat                   Licencja A, B

Quady o pojemności do 550cc 2T lub 4T z napędem na tylną oś.

Wiek: od 16 lat                  Licencja A, B

Organizator podczas Mistrzostw Strefy może przeprowadzić rywalizację klasy MX QUAD OPEN. Decyzja należy do organizatora. Start klasy musi być zapisany w Kalendarzu Strefy oraz w Regulaminie Uzupełniającym zawodów.

 

 

Dla klasy MxMasters50+ nie będzie rozgrywanych oddzielnych wyścigów. Na bazie wyników klasy MxMasters generowana będzie    oddzielna klasyfikacja dla klasy MxMasters50+, wedle której będą naliczane punkty za faktycznie zajęte miejsce w klasie MxMasters50+. Klasyfikacja w klasie MxMasters50+ będzie prowadzona przez cały sezon, bez wręczania nagród w każdej rundzie. Zawodnicy zgłaszający się do startu w klasie MxMASTERS50+ automatycznie są zgłaszani do startu w klasie MxMasters.

 

4.2 CZAS TRWANIA WYŚCIGÓW

Czas trwania wyścigów dla poszczególnych klas:

MX 65

12 min + 2 okrążenia

MX 85

15 min + 2 okrążenia

MX JUNIOR

20 min + 2 okrążenia

MX OPEN

20 min + 2 okrążenia

MX1B, MX2B

15 min + 2 okrążenia

MX MASTERS

15 min + 2 okrążenia

MX KOBIET

15 min + 2 okrążenia

MX QUAD

15 min + 2 okrążenia.

 

 

4.3. W każdej klasie odbędą się po dwa wyścigi. Zawodnik podczas jednych zawodów może wystartować maksymalnie w dwóch wyścigach jednego dnia w jednej klasie.

4.4. Każdy zawodnik i uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia swojego pojazdu i kasku i numeru plecowego do kontroli technicznej. Kaski i pojazdy po kontroli technicznej powinny być oznaczone. Miejsce kontroli technicznej powinno być oznakowane. Pojazdy przedstawione do  kontroli technicznej muszą być czyste.

4.5. Quady muszą być wyposażone w rozłącznik zapłonu (zrywkę), połączony elastyczną linką z ręką lub tułowiem zawodnika, powodujący wyłączenie silnika w przypadku, gdy zawodnik rozłączy się z pojazdem. Wymagana jest również osłona tylnej zębatki (w formie np. pałąka na wysokości średnicy poziomej zębatki tylnej lub obejma opasującą zębatkę w zakresie kąta 90 st. od średnicy poziomej w górę) oraz wypełnienie przestrzeni pod nogami kierowcy (podłoga), zabezpieczające nogi kierowcy przed dostaniem się pod koła.

4.6. Czas i kolejność treningów wg harmonogramu czasowego zawodów. W treningu nie obowiązuje ograniczenie do 40 zawodników na trasie. Zabroniony jest udział

w treningu nie swojej klasy, bez zgody Sędziego lub Dyrektora Zawodów pod karą jednej minuty naliczonej przez  chronometraż w   treningu kwalifikacyjnym. Zawodnik, który

nie będzie sklasyfikowany w treningu z pomiarem czasowym – a brał udział w treningu dowolnym i ma udokumentowane min. 3 okrążenia, może zostać dopuszczony do wyścigu. Pomiar czasu przeprowadzony będzie elektronicznie.

4.7. Dopuszcza się łączenie treningów i wyścigów poszczególnych klas, za wyjątkiem klas MX65 która przeprowadzona musi być oddzielnie oraz MX85 którą wyjątkowo można łączyć tylko z klasą MX kobiet.         MX JUNIOR zaleca się łączyć z MXOPEN. Decyzję o połączeiu klas podejmuje Dyrektor Zawodów, po uzgodnieniu z Sędzią Zawodów.

4.8. Procedura startowa wg Zasad Rozgrywek Motocross. Zawodnicy wjeżdżają na maszynę startową w kolejności wg  czasów, uzyskanych w treningu kwalifikacyjnym. W przypadku klas łączonych wjazd na maszynę według czasów wszystkich biorących udział w danym treningu kwalifikacyjnym (bez podziału na klasy).

Nie ma obowiązku okrążania zapoznawczego - decyzję podejmują Sędzia Główny wraz z Dyrektorem Zawodów.

4.9. Organizator powinien zapewnić zawodnikom odpowiednio duży i wygrodzony park maszyn (wg norm podanych w  Zasadach Rozgrywek Motocross) oraz wyznaczyć tor do prób.  Przestrzegać należy Regulaminu Ochrony Środowiska w sportach motorowych.

4.10. Każdy pojazd biorący udział w zawodach, musi stać w parku maszyn w miejscu serwisowania na macie ekologicznej. Za brak maty zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300zł. W przypadku nie zapłacenia kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Zapłacenie kary nie zwalnia zawodnika i uczestnika z obowiązku posiadania i stosowania maty ekologicznej.

5. Numery startowe

5.1. Numery startowe należy rezerwować poprzez stronę www.motoresults.pl Numer raz nadany obowiązuje zawodnika przez cały sezon.

5.2. Każdy motocykl musi mieć trzy numery startowe, zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross. Quady muszą mieć jeden numer z przodu, zamocowany powyżej przedniego zderzaka i poniżej kierownicy, oraz numer startowy tylny, zamocowany

do tylnego zderzaka umocowanego na wysokości siedzenia kierowcy. Zaleca się umocowanie tablicy z numerem startowym wzdłuż osi podłużnej pojazdu.  Kolory tła i cyfr zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross.

5.3. Zawodników obowiązuje posiadanie numerów plecowych.

6. Klasyfikacja

6.1. Za zajęte miejsca w każdym wyścigu klas MX Motocykle, MX Quad będą przyznawane punkty:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Pkt.

50

44

40

38

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

 

Miejsce

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Pkt.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

6.2. Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu, zawodnik musi ukończyć minimum 50% okrążeni lidera. Pozostałe kryteria wg Zasad Rozgrywek Motocross.

6.3. Uczestnicy bez licencji (startujący pierwszy raz i przystępujący do egzaminu praktycznego) zostaną sklasyfikowani              w                    zawodach         według            zajętych                      miejsc             jednak nie zostaną im przyznane punkty do klasyfikacji indywidualnej i klubowej.

Punkty zawodnik zdobywa od momentu wyrobienia licencji.  Zawodnicy licencjonowani startujący w danym wyścigu, otrzymują punkty wg zajętych miejsc. Dopuszcza się możliwość przyznania punktów kandydatom za zawody, podczas których zdali egzamin praktyczny. Taka możliwość istnieje tylko i wyłącznie w przypadku zaliczenia egzaminu praktycznego podczas pierwszej rundy danego cyklu rozgrywek strefowych lub okręgowych zgodnie z RSM Zasady Ogólne.

6.4. Do klasyfikacji końcowej sezonu zalicza się punkty zdobyte przez zawodnika we wszystkich odbytych rundach. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc.

6.5. Prowadzona będzie także klasyfikacja klubowa i okręgowa sezonu, do której zaliczane będą wszystkie punkty uzyskane przez wszystkich zawodników klubu (klasyfikacja klubowa) lub wszystkie kluby Okręgu (klasyfikacja Okręgowa). W klasyfikacji Klubowej Mistrzostw Strefy Polski Centralnej, uczestniczą Kluby zrzeszone w Okręgach będących członkami Strefy  Centralnej tj. z Okręgu Łódzki, Okręgu Warszawski. Kluby i Okręgi, które zajmą w tych klasyfikacjach trzy pierwsze miejsca, otrzymają pamiątkowe puchary oraz tytuł Mistrza i Wicemistrza oraz II Wicemistrz.

7. Nagrody

7.1. Organizator  zapewnia  pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasie, w klasyfikacji łącznej po dwóch wyścigach, wręczane zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Miejsce zawodnika ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych w obu wyścigach. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w drugim wyścigu.

7.2.Organizator wręczy także puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji klubowej

7.3. Puchary za klasyfikację sezonu funduje Gestor Strefy.

8. Sprawy ogólne

8.1.  Organizator zawodów musi być ubezpieczony od OC, a osoby uczestniczące w organizacji od NNW zgodnie z RSM Zasady Ogólne.

8.2. Organizator opłaca zespół chronometrażowy na zawodach oraz Sędziego Zawodów.

8.3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, powstałe w wyniku wypadków lub innych przyczyn.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM Zasady Ogólne,              RSM               Zasady            Rozgrywek       Motocross,                  Komunikaty                 GKSM i Gestora Strefy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium RP.

8.5. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.

8.6. Sędzia Zawodów przesyła do Gestora Strefy sprawozdanie sędziego, wykaz (lista) uczestników przystępujących do egzamin na licencje oraz karty wypadkowe zawodników kopia (jeżeli będą wystawione przez lekarza), w terminie 7dni  po zakończeniu zawodów.

8.7. Składanie protestów – RMS Zasad Rozgrywek Motocross.

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Strefy.

Łódź,  20.03.2024

Przewodniczący OKSM PZM w Łodzi

Zbigniew Orłamowski

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: