Lublin:

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. w Lublinie

20-064 Lublin, ul. B. Prusa 8, lublin@pzm.pl

Tel. 81 53 34 204 - PZM OZDG LUBLIN
Tel. 81 74 78 493, fax 81 53 34 300

Przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek nr 419/22, 419/28, 419/29, 419/33

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z  o.o. w Lublinie ul. Prusa 8

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO

UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NR 419/22, 419/28, 419/29, 419/33

położonych  w Białej Podlaskiej przy Al. Jana Pawła II 7-9, o łącznej powierzchni 18 398m2, wraz z własnością budynków i budowli.   

1.Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LU1B/00116699/3 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.200.000,00zł.netto (dwa miliony dwieście tysięcy  zł.)

3.Pisemne ofert w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem
” Przetarg PZM – Biała Podlaska”  należy składać do dnia 22 lutego 2017 roku do godziny 12 00 w siedzibie PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie ul. Prusa 8 pokój nr 1 (sekretariat).
Oferta powinna zawierać:

a)dane oferenta: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, faxu i adres poczty internetowej na który zostanie przesłane zawiadomienie o wyniku przetargu, w przypadku osoby prawnej – aktualny (3 m-ce) odpis KRS lub zaświadczenie o działalności, potwierdzające osoby umocowane do działalności w imieniu podmiotu.

b)oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

c)ofertową cenę zapłaty za nieruchomość  

d)dowód wpłacenia wadium

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto określonej w pkt 2, na konto PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie Bank Zachodni WBK S.A. o/Lublin  nr 10 1500 1520 1215 2000 1402 0000.

Wpłata wadium jest skuteczna, jeżeli w terminie otwarcia ofert znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym.

5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 1230  w siedzibie PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie ul. Prusa 8 sala nr 2.

6.Najkorzystniejsze oferty wezmą udział w licytacji, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z o.o. w Lublinie ul. Prusa 8  sala Nr 2, której celem będzie uzyskanie najlepszej ceny.
Oferenci w terminie do dnia 27 lutego 2017r. zostaną powiadomieni faxem lub pocztą internetową o zakwalifikowaniu do licytacji

7.Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który licytację wygrał, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu 10 dni od daty otwarcia ofert.

8.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Notarialnej sprzedaży, przed jej podpisaniem.

Oferent wygrywający przetarg, który uchylił się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci wadium i prawo do zakupu nieruchomości.

9.PZM zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10.Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 81 53 34 220

i 81 53 34 204 w godz. 800 – 1400   (poniedziałek-piątek). 

  

OZDG (Spółka zarządzająca): 

News: Lublin

Bezpieczna Jesień 2017
W najbliższą sobotę, 28 października zapraszamy na... więcej
Karta Dużej Rodziny
PZM OZDG w LUBLINE honoruje Kartę Dużej Rodziny
Stacje Kontroli Pojazdów:
Województwo:
Stacje Obsługi Pojazdów:
Województwo:
Rzeczoznawcy PZM, samochodowi, opinie i wyceny:
Województwo:
Ośrodki Szkolenia Kierowców, prawo jazdy i doskonalenie techniki jazdy:
Województwo:
Bony INTERRISK TU S.A. VIG:
Menu:
Zwieranie ubezpieczeń:
Województwo:
Ubezpieczenia – oferty specjalne
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty internetowej na ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage (krótko i długoterminowe, indywidualne i rodzinne) oraz ubezpieczenie assistance (w ofercie krótkoterminowe assistance zagraniczne!). Bliższe informacje o wszystkich ww. ubezpieczeniach dostępne są także na tej stronie pod Karta PZM.

Dla naszych stałych klientów proponujemy roczne kompleksowe ubezpieczenie assistance Pomoc PZM . Oferta obejmuje assistance domowe, infolinię i assistance medyczne, organizację wynajmu pojazdu i usługi rzeczoznawcy PZM więcej tutaj

Przypominamy, że Kluby będące organizatorami wszelkich imprez samochodowych, motocyklowych, caravaningowych oraz spotkań rekreacyjno-sportowych, mogą skorzystać z unikalnych programów ubezpieczeniowych OC (dobrowolne) i NNW przygotowanych na prośbę Związku przez towarzystwo ubezpieczeń INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group. Oba programy są atrakcyjne cenowo i umożliwiają Klubom wybór wariantu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom – więcej informacji patrz tutaj.

Przypominamy też, że Klubom zrzeszonych w PZM, a także członkom tych Klubów i ich pracownikom oraz pracownikom wszystkich struktur organizacyjnych PZM, INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group oferuje kompleksowe ubezpieczenie DOM MAX ze specjalną zniżką w wysokości 30%. Ubezpieczenie to dostępne jest w Spółkach PZM będących agentami INTERRISK TU S.A. VIG i w oddziałach INTERRISK.
Biura Obsługi Turystycznej:
Województwo:
Winiety:
Województwo: