Konkurs na Promotora HRSMP

Zaproszenie do składania ofert promotorskich cyklu HRSMP

 

Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66 zaprasza do składania ofert na sponsora tytularnego oraz prowadzenie obsługi medialnej cyklu Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP), zgodnie z kalendarzem sportu samochodowego, zatwierdzonego przez Główną Komisję Sportu Samochodowego PZM, w tym m.in.:

-praw medialnych, marketingowych oraz handlowych,

-prawa do wizerunku oraz nazwy cyklu,

-prawa do nazw poszczególnych klas,

-prawa rejestracji telewizyjnej,

-prawa przekazu internetowego.

 

Oferent zobowiązany jest zapewnić:

-relacje z poszczególnych rund w mediach,

-współorganizację wszystkich rund HRSMP,

-współpracę w zakresie merytorycznym z PZM.

 

Treść oferty:

Oferta powinna zawierać:

-wizję rozwoju cyklu,

-krótką prezentację oferenta i jego doświadczeń w organizacji zawodów,

-proponowaną cenę oferowaną za nabycie praw,

-określenie sposobu wykorzystania praw,

-propozycję umowy.

 

Wskazane jest, aby Oferent posiadał wiedzę dotyczącą specyfiki sportu samochodowego, w tym w szczególności obszaru rajdów samochodowych.

Oferta powinna odnosić się do całego cyklu zawodów oraz całości praw zaproponowanych w ofercie.

 

Sposób składania ofert:

Ofertę w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert HRSMP” należy składać w terminie do dnia 24.03.2023 r. do godziny 15.00 - osobiście w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego - 02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66 (w godzinach 8.30-15.30), przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru lub przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: autosport@pzm.pl. Decyduje data wpływu do siedziby PZM.

 

Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe.

Polski Związek Motorowy, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Kryteria wyboru ofert

Oferty oceniane będą pod kątem:

-zaproponowanej przez oferenta ceny,

-możliwości realizacji zaplanowanych działań (doświadczenia w realizacji tego typu zadań, posiadania zasobów kadrowych oraz zaplecza technicznego i technologicznego umożliwiających realizację zadania),

-sposobu promowania i budowania zasięgu HRSMP.

 

Maksymalny okres związania ofertą

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Termin wybory oferty

Wybór oferty dokonany zostanie do dnia 31.03.2023 r.

 

Informacje dodatkowe

Polski Związek Motorowy zastrzega sobie prawo do:

-negocjacji w sprawie złożonych ofert,

-przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

-niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert,

-odrzucenia danej lub wszystkich ofert,

-podjęcia rozmów (negocjacji) dotyczących warunków przedstawionych ofert i ewentualnego zawarcia umowy z jednym, kilkoma lub wszystkimi Oferentami,

-podjęcia rozmów z (negocjacji) z podmiotem, który nie uczestniczył w procesie składania Ofert, jak również wyboru jego oferty, z pominięciem Ofert złożonych przez Oferentów,

-rezygnacji z zawarcia umowy na sprzedaż praw medialnych,

-odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny,

 

Termin powiadomienia o wyborze oferty

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie również zamieszczone w siedzibie Polskiego Związku Motorowego przy ul. Kazimierzowskiej 66 w Warszawie (02-518) oraz na stronie www.pzm.pl.

 

Warszawa, 13.03.2023 r.

Samochody: 

News

W czerwcu Mistrzostwa Europy Ciężarówek na Torze Poznań!
24-25 czerwca widzimy się w Poznaniu na Torze Poznań na wielkim ściganiu... więcej
Znakomity występ Inter Europol Competition w Sebring!
Polski zespół Inter Europol Competition w świetnym stylu rozpoczął starty w... więcej
Szkolenie na licencję sędziego, 24.03.2023, Lublin
Okręgowa Komisja Sportów Samochodowych w Lublinie organizuje kurs i egzamin dla... więcej
Szkolenie Sędziów Technicznych, 15-16.04.2023 r., Katowice
SZKOLENIE Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego    ... więcej
Szkolenie na licencję sędziego, 30.03.2023 r., Łódź
Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM w Łodzi informuje, że w dniu 30.03.... więcej
Nowa audycja na antenie Radio WNET - Czas na Motorsport
#PZMnews: Od marca na antenie Radio WNET fani #motosport, a przede wszystkim... więcej
Nowy system Inside PZM dla sportu samochodowego i kartingowego
Szanowni Państwo, Biuro Sportu i Turystyki Polskiego Związku Motorowego... więcej
Nowe stopnie licencji sportu samochodowego
Szanowni Państwo,W imieniu Głównej Komisji Sportu Samochodowego, Biuro Sportu i... więcej
Konkurs na Promotora HRSMP
Zaproszenie do składania ofert promotorskich cyklu HRSMP Polski Związek... więcej

Strony

- Archiwum