Kurs na licencję instruktora sportu samochodowego oraz sportu kartingowego

Kurs na licencję instruktora sportu samochodowego PZM oraz instruktora sportu kartingowego PZM

1. Termin:          

I zjazd: 26 - 27 stycznia 2019

II zjazd +egzamin końcowy: 16 - 17 marca 2019

2. Miejsce:        

Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy, ul. Fordońska 116 , 85-739 Bydgoszcz  

3. Zgłoszenia:   

Udział w kursie wziąć mogą osoby , które spełniają wymagania zawarte w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych z dnia 21.01.2014  stanowiącym załącznik do Uchwały ZGPZM nr 54/2018 z dnia 24 listopada 2018. Kandydat na instruktora musi poza wymienionymi w Uchwale wymogami posiadać uprawnienia zawodnika i sędziego sportu (odpowiednio) samochodowego/kartingowego (w innych przypadkach decyzje podejmie GKSS/GKSK  po zapoznaniu się z opinią macierzystego klubu i ZOPZM). Zgłoszenie oraz skany z  wymaganymi załącznikami należy przesłać  drogą  elektroniczną do dnia 17 stycznia 2019 na adres: ZO PZM w Bydgoszczy, e-mail:   zarzad-okregowy.bydgoszcz@pzm.pl (tel. 52 345 20 44),

4. Opłata za kurs wynosi:

- 1.000,- dla kandydatów na instruktorów sportu samochodowego

- 1.000,- dla kandydatów na instruktorów sportu kartingowego,

którą należy wpłacić w okresie od 02 stycznia do 17 stycznia 2019 roku na konto banku: ZO PZM w Bydgoszczy  nr 33 1500 1360 1213 6001 9205 0000

W ramach opłaty kursanci otrzymują każdego dnia obiad oraz kawę, herbatę, ciastka w przerwach między zajęciami.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 25 osób o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń (w przypadku małego zainteresowania rezerwujemy sobie prawo odwołania kursu).

5. Program godzinowy kursu:

DATA

DZIEŃ

ROZKŁAD GODZINOWY DLA INSTRUKTORÓW

Zajęcia/przerwy

26.01.2019

Sobota

09.00 -13.25

zajęcia teoretyczne

26.01.2019

Sobota

13.25 -14.25

obiad

26.01.2019

sobota

14.25 – 19.45

zajęcia teoretyczne

27.01.2019

niedziela

08.00 - 13.25

zajęcia teoretyczne i PRAKTYCZNE

27.01.2019

niedziela

13.25 -14.25

obiad

27.01.2019

niedziela

14.25 - 17.00

zajęcia teoretyczne

16.03.2019

sobota

09.00 – 13.25

zajęcia teoretyczne

16.03.2019

sobota

13.25 – 14.25

obiad

16.03.2019

sobota

14.25 – 19.45

zajęcia teoretyczne

17.03.2019

niedziela

08.00 – 12.30

zajęcia teoretyczne i praktyczne

17.03.2019

niedziela

12.30 – 13.30

obiad

17.03.2019

niedziela

11.30 – 16.00

egzaminy

17.03.2019

niedziela

16.00 – 16.30

ogłoszenie wyników i zakończenie

6.  Szczegółowy program, wykładowcy, Komisja Egzaminacyjna

Odpowiedzialnym za program, zakwalifikowanie uczestników kursu i dobór kadry wykładowczej z ramienia GKSS jest Krzysztof Studziński a z ramienia GKSK Lechosław Dutka. Szczegółowy plan zajęć z tematami, wykładowcami i miejscem odbywania się zajęć oraz skład Komisji  Egzaminacyjnej kandydaci na instruktorów i otrzymają drogą elektroniczną wraz z informacją  o zakwalifikowaniu na kurs.                                     

7. Zakwaterowanie:

Najbliższy hotel znajduje się na sąsiadującej z miejscem wykładów posesji (Hotel Pomorski pomorski@hotel-pomorski.pl , tel. (052) 375 85 45, 501-008-517).  Rezerwacji   należy dokonać na własny rachunek.

Kierownik Kursu: Łukasz Chorzępa

Zatwierdzono przez GKSS i GKSK w dniu 3 grudnia 2018

 

ZGŁOSZENIE NA KURS INSTRUKTORA SPORTU SAMOCHODOWEGO/KARTINGOWEGO*

 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………….

 

Imiona ……………………………………………….…………………………………………....

 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………........

 

Adres zam. .……………………………………………………………………………………......

 

…………………………………………………………………………………………………......

 

E-mail:  ………………………………………… Tel. ……………………

 

Klub …………………………………… ZOPZM w ……………….........

 

Do zgłoszenia załączam:

Ksero (skan) licencji sędziego stopień …….nr ………

Ksero (skan) licencji zawodnika rodzaj ……nr ……...

Jednocześnie oświadczam, że:

posiadam wykształcenie: średnie/wyższe *

posiadam wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu samochodowego/sportu kartingowego*

nie byłam(em) skazana(y) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

                                                                                                                                                                 …………………………………

                                                                                                                                                                (czytelny podpis uczestnika kursu)

 

*/ niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku o przyjęcie na kurs instruktora sportu samochodowego/ instruktora sportu kartingowego jest zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy ul. Fordońska 116, 85-739 Bydgoszcz

2. Podanie danych jest niezbędne do zakwalifikowania na kurs instruktora sportu samochodowego/ instruktora sportu kartingowego zgodnie z wymogami zwartymi w Uchwale ZGPZM nr 54/2018 z dnia 24.11.2018  a ich niepodanie uniemożliwi czynny udział w kursie.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zakwalifikowania na kurs

b) przystąpienia do egzaminów końcowych i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu na instruktora sportu samochodowego lub instruktora sportu kartingowego PZM

c) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z wydaniem dokumentu uprawniającego o ubieganie się w ZGPZM o licencję  instruktora w sporcie samochodowym lub sporcie kartingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie PZM możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania danym sportem motorowym.

5. Odbiorcą moich danych osobowych będzie jedynie Biuro sportu i Turystyki przy ZGPZM w Warszawie

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:

a) żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;

b) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

c) żądania przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować  Kierownika Kursu lub do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl.

 

Share

News

Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 18-27.03.2020r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-27.03.2020r. Biura Zarządu Głównego... więcej
Zmarł Mirosław Krachulec
Mirosław Krachulec odszedł od nas w nocy z 15 na 16 marca, w wyniku choroby z... więcej
Odowałany kurs na licencję B,C i B,C Junior
Biuro Sportu i Turystyki Polskiego Związku Motorowego informuje, że Organizator... więcej
Informacja dotycząca wydawania/wznawiania licencji
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez... więcej
Girls on Track w najnowszym newsletterze FIA AUTO + WOMEN IN MOTOR SPORT
Już jest najnowszy newsletter FIA AUTO + WOMEN IN MOTOR SPORT, a w nim: o... więcej
SZKOLENIE Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego 4-5.04.2020 Katowice i Bieruń
1. Zakres szkolenia:Szkolenie dla Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego w... więcej
Przekaż 1% Fundacji PZM
Okres rozliczania dochodów za 2019 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Wyniki konkursu ofert na współpracę przy GSMP
KONKURS OFERT NA PROWADZENIE KOMISJI OBLICZEŃ PRZY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH... więcej
Komunikat Polskiego Związku Motorowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
Komunikat Polskiego Związku Motorowego w związku z zagrożeniem... więcej

Strony

- Archiwum