Kurs na licencję instruktora sportu samochodowego oraz sportu kartingowego

Kurs na licencję instruktora sportu samochodowego PZM oraz instruktora sportu kartingowego PZM

1. Termin:          

I zjazd: 26 - 27 stycznia 2019

II zjazd +egzamin końcowy: 16 - 17 marca 2019

2. Miejsce:        

Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy, ul. Fordońska 116 , 85-739 Bydgoszcz  

3. Zgłoszenia:   

Udział w kursie wziąć mogą osoby , które spełniają wymagania zawarte w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych z dnia 21.01.2014  stanowiącym załącznik do Uchwały ZGPZM nr 54/2018 z dnia 24 listopada 2018. Kandydat na instruktora musi poza wymienionymi w Uchwale wymogami posiadać uprawnienia zawodnika i sędziego sportu (odpowiednio) samochodowego/kartingowego (w innych przypadkach decyzje podejmie GKSS/GKSK  po zapoznaniu się z opinią macierzystego klubu i ZOPZM). Zgłoszenie oraz skany z  wymaganymi załącznikami należy przesłać  drogą  elektroniczną do dnia 17 stycznia 2019 na adres: ZO PZM w Bydgoszczy, e-mail:   zarzad-okregowy.bydgoszcz@pzm.pl (tel. 52 345 20 44),

4. Opłata za kurs wynosi:

- 1.000,- dla kandydatów na instruktorów sportu samochodowego

- 1.000,- dla kandydatów na instruktorów sportu kartingowego,

którą należy wpłacić w okresie od 02 stycznia do 17 stycznia 2019 roku na konto banku: ZO PZM w Bydgoszczy  nr 33 1500 1360 1213 6001 9205 0000

W ramach opłaty kursanci otrzymują każdego dnia obiad oraz kawę, herbatę, ciastka w przerwach między zajęciami.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 25 osób o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń (w przypadku małego zainteresowania rezerwujemy sobie prawo odwołania kursu).

5. Program godzinowy kursu:

DATA

DZIEŃ

ROZKŁAD GODZINOWY DLA INSTRUKTORÓW

Zajęcia/przerwy

26.01.2019

Sobota

09.00 -13.25

zajęcia teoretyczne

26.01.2019

Sobota

13.25 -14.25

obiad

26.01.2019

sobota

14.25 – 19.45

zajęcia teoretyczne

27.01.2019

niedziela

08.00 - 13.25

zajęcia teoretyczne i PRAKTYCZNE

27.01.2019

niedziela

13.25 -14.25

obiad

27.01.2019

niedziela

14.25 - 17.00

zajęcia teoretyczne

16.03.2019

sobota

09.00 – 13.25

zajęcia teoretyczne

16.03.2019

sobota

13.25 – 14.25

obiad

16.03.2019

sobota

14.25 – 19.45

zajęcia teoretyczne

17.03.2019

niedziela

08.00 – 12.30

zajęcia teoretyczne i praktyczne

17.03.2019

niedziela

12.30 – 13.30

obiad

17.03.2019

niedziela

11.30 – 16.00

egzaminy

17.03.2019

niedziela

16.00 – 16.30

ogłoszenie wyników i zakończenie

6.  Szczegółowy program, wykładowcy, Komisja Egzaminacyjna

Odpowiedzialnym za program, zakwalifikowanie uczestników kursu i dobór kadry wykładowczej z ramienia GKSS jest Krzysztof Studziński a z ramienia GKSK Lechosław Dutka. Szczegółowy plan zajęć z tematami, wykładowcami i miejscem odbywania się zajęć oraz skład Komisji  Egzaminacyjnej kandydaci na instruktorów i otrzymają drogą elektroniczną wraz z informacją  o zakwalifikowaniu na kurs.                                     

7. Zakwaterowanie:

Najbliższy hotel znajduje się na sąsiadującej z miejscem wykładów posesji (Hotel Pomorski pomorski@hotel-pomorski.pl , tel. (052) 375 85 45, 501-008-517).  Rezerwacji   należy dokonać na własny rachunek.

Kierownik Kursu: Łukasz Chorzępa

Zatwierdzono przez GKSS i GKSK w dniu 3 grudnia 2018

 

ZGŁOSZENIE NA KURS INSTRUKTORA SPORTU SAMOCHODOWEGO/KARTINGOWEGO*

 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………….

 

Imiona ……………………………………………….…………………………………………....

 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………........

 

Adres zam. .……………………………………………………………………………………......

 

…………………………………………………………………………………………………......

 

E-mail:  ………………………………………… Tel. ……………………

 

Klub …………………………………… ZOPZM w ……………….........

 

Do zgłoszenia załączam:

Ksero (skan) licencji sędziego stopień …….nr ………

Ksero (skan) licencji zawodnika rodzaj ……nr ……...

Jednocześnie oświadczam, że:

posiadam wykształcenie: średnie/wyższe *

posiadam wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu samochodowego/sportu kartingowego*

nie byłam(em) skazana(y) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

                                                                                                                                                                 …………………………………

                                                                                                                                                                (czytelny podpis uczestnika kursu)

 

*/ niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku o przyjęcie na kurs instruktora sportu samochodowego/ instruktora sportu kartingowego jest zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy ul. Fordońska 116, 85-739 Bydgoszcz

2. Podanie danych jest niezbędne do zakwalifikowania na kurs instruktora sportu samochodowego/ instruktora sportu kartingowego zgodnie z wymogami zwartymi w Uchwale ZGPZM nr 54/2018 z dnia 24.11.2018  a ich niepodanie uniemożliwi czynny udział w kursie.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zakwalifikowania na kurs

b) przystąpienia do egzaminów końcowych i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu na instruktora sportu samochodowego lub instruktora sportu kartingowego PZM

c) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z wydaniem dokumentu uprawniającego o ubieganie się w ZGPZM o licencję  instruktora w sporcie samochodowym lub sporcie kartingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie PZM możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania danym sportem motorowym.

5. Odbiorcą moich danych osobowych będzie jedynie Biuro sportu i Turystyki przy ZGPZM w Warszawie

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:

a) żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;

b) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

c) żądania przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZM.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować  Kierownika Kursu lub do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl.

 

News

Nowy system Inside PZM dla sportu samochodowego i kartingowego
Szanowni Państwo, Biuro Sportu i Turystyki Polskiego Związku Motorowego... więcej
Nowe stopnie licencji sportu samochodowego
Szanowni Państwo,W imieniu Głównej Komisji Sportu Samochodowego, Biuro Sportu i... więcej
WRC: Thierry Neuville wygrywa Rajd Sardynii. Kajetanowicz na podium w WRC2
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zakończyli zawody na trzecim, a... więcej
RSMP: Grzegorz Grzyb i Adam Binięda najszybsi w 42. Rajdzie Podlaskim
Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo) tiumfowali w 42. Rajdzie... więcej
Szkolenie sędziowskie, 05.06.2023r., Gdańsk
Organizator szkolenia: Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego i Kartingowego ZO... więcej
RSMP: rusza 42. Rajd Podlaski
34 załogi staną w piątek 2 czerwca na starcie 42. Rajdu Podlaskiego, trzeciej... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego klasy I i II, Tor Poznań 03.06.2023r.
SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO KLASY I i IITor Poznań, 03.06.2023 r. (... więcej
Okręgowe szkolenie sędziów sportu samochodowego, Gorzów Wlkp., 01.07.2023r.
INFORMACJA O MIEJSCU SZKOLENIA I EGZAMINUOkręgowe Szkolenie Sędziów Sportu... więcej
Wyścigi samochodowe ruszyły! Na pierwszy "ogień" na torze w Poznaniu
Po długim oczekiwaniu, kierowcy wyścigowi wreszcie doczekali się pierwszego... więcej

Strony

- Archiwum