Pkt. 3 art. 6 Regulaminu Medycznego PZM otrzymuje brzmienie:

„Środki transportu medycznego wymienione w ust. 2 muszą być wyposażone w łączność radiową oraz sygnały wzrokowe i dźwiękowe. Ze względu na specyfikę poszczególnych dyscyplin sportu motorowego powinny być rozmieszczone w taki sposób aby miały możliwość jak najszybszego dotarcia do poszkodowanego i jak najszybszego opuszczenia toru/obiektu. Za właściwe rozmieszczenie środków transportu medycznego spełniającego powyższe warunki odpowiedzialny jest organizator zawodów. Ostateczną decyzję w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego i zgodnego z Regulaminem rozmieszczenia środków transportu medycznego podejmuje lekarz zawodów w porozumieniu z sędzią zawodów.”

Komisje: