Data

09.10.2020 do 11.10.2020

Numer rundy i ranga

3 runda RMPST, 3 runda RPPST, 3 runda DDMC

Lokalizacja zawodów / imprezy

Drawsko Pomorskie,
Polska

Konkurencja