Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

Pomoc podopiecznym

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

 • udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Cele Fundacji

Fundacja Polskiego Związku Motorowego została powołana do życia w dniu 5 grudnia 2007 roku. Powstała z myślą o niesieniu pomocy ofiarom wypadków drogowych i sportowcom sportów motorowych. Fundacja pragnie też zapobiegać wypadkom drogowym poprzez propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ograniczać skutki wypadków poprzez upowszechnianie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy. O życiu lub śmierci człowieka decydują pierwsze minuty po wypadku. Od naszych umiejętności zależy więc często ludzkie życie.

 

 

Misję społeczną Fundacji można streścić w następującym zdaniu: 
Zapobiegać wypadkom drogowym, a jeśli się wydarzą, ograniczać ich skutki i pomagać ich ofiarom.

Podstawowe cele Fundacja Polskiego Związku Motorowego realizuje poprzez finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, pomoc rzeczową ofiarom wypadków drogowych i sportowcom poszkodowanym podczas imprez sportowych.

Fundacja kładzie szczególny nacisk na edukację. Działamy na rzecz rozpowszechniania wiedzy o warunkach bezpiecznego poruszania się po drogach - wspomagamy programy badawcze, organizujemy szkolenia i kursy edukacyjne. Fundacja angażuje się w różne inicjatywy związane z celami Fundacji, zarówno we współpracy z instytucjami publicznymi jak i prywatnymi sponsorami.

Podsumujmy:

Cele Fundacji to:

 • niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji
 • niesienie pomocy sportowcom sportów motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów sportowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji;
 • upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;
 • upowszechnienie w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Swoje cele Fundacja Polskiego Związku Motorowego realizuje przez:

 • udzielanie pomocy finansowej ofiarom wypadków drogowych w zakresie kosztów leczenia oraz rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy finansowej sportowcom sportów motorowych - ofiarom wypadków mających miejsce w toku imprez sportowych;
 • finansowanie lub udział w finansowaniu aparatury medycznej oraz innych urządzeń służących do leczenia oraz rehabilitacji osób, o których mowa w pkt 1 oraz 2, jak również urządzeń służących do poprawy jakości życia osób, o których mowa w pkt 1 oraz 2 dotkniętych niepełnosprawnością;
 • inicjowanie, realizowanie lub wspieranie:
  - programów badawczych i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapobiegania wypadkom drogowym,
  - programów i inicjatyw podejmowanych przez instytucje zaangażowane w rehabilitację ofiar wypadków drogowych oraz sportowców sportów motorowych – ofiar wypadków mających miejsce w toku imprez sportowych;
  - międzynarodowych programów współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  - szkoleń i programów edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  - programów informacyjnych służących propagowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • inicjowanie, organizowanie lub wspieranie konferencji i seminariów związanych z zakresem działalności Fundacji;
 • inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej w odniesieniu do spraw objętych zakresem działania Fundacji;
 • współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi w realizacji celów, będących celem Fundacji, włączając w to wspieranie ich działań w obrębie tych celów;
 • uczestnictwo w organizacjach zrzeszających polskie lub zagraniczne fundacje, których działalność statutowa odpowiada działalności Fundacji;
 • współpracę z organami państwowymi oraz samorządowymi w sprawach objętych zakresem działania Fundacji.

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1.5% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy