Fundacja PZM

Fundacja Polskiego Związku Motorowego działa od 5 grudnia 2007 roku. Głównymi celami statutowymi są: niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji, niesienie pomocy sportowcom sportów motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów sportowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji, upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych i upowszechnienie w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Liczba beneficjentów z roku na rok rośnie.

 

 

Misja

Zapobiegać wypadkom drogowym, a jeśli się wydarzą, ograniczać ich skutki i pomagać ich ofiarom.

 

 

Cele

• pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji,

• pomoc zawodnikom sportów motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów sportowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji,

• upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

• upowszechnienie w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

Cele realizowane są m.in. przez:

 • udzielanie pomocy finansowej ofiarom wypadków drogowych w zakresie kosztów leczenia oraz rehabilitacji,
 • udzielanie pomocy finansowej sportowcom sportów motorowych - ofiarom wypadków mających miejsce w toku imprez sportowych.
 • finansowanie lub udział w finansowaniu aparatury medycznej oraz innych urządzeń służących do leczenia oraz rehabilitacji osób, jak również urządzeń służących do poprawy jakości życia osób, o których mowa w pkt 1 oraz 2 dotkniętych niepełnosprawnością,
 • inicjowanie, realizowanie lub wspieranie:
  - programów badawczych i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapobiegania wypadkom drogowym,
  - programów i inicjatyw podejmowanych przez instytucje zaangażowane w rehabilitację ofiar wypadków drogowych oraz sportowców sportów motorowych – ofiar wypadków mających miejsce w toku imprez sportowych,
  - międzynarodowych programów współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  - szkoleń i programów edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  - programów informacyjnych służących propagowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  - inicjowanie, organizowanie lub wspieranie konferencji i seminariów związanych z zakresem działalności Fundacji,
  - inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej w odniesieniu do spraw objętych zakresem działania Fundacji,
  - współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi w realizacji celów, będących celem Fundacji, włączając w to wspieranie ich działań w obrębie tych celów;
  - uczestnictwo w organizacjach zrzeszających polskie lub zagraniczne fundacje, których działalność statutowa odpowiada działalności Fundacji;
  - współpracę z organami państwowymi oraz samorządowymi w sprawach objętych zakresem działania Fundacji.

 

Współpraca z Fundacją PZM

Działalność Fundacji opiera się na darowiznach. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, samorządami, organizacjami i osobami fizycznymi, prowadzącymi działania tożsame z celami statutowymi Fundacji. Uczestniczymy w stowarzyszeniach zrzeszających polskie lub zagraniczne fundacje o podobnych zakresach działania. Jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem w procesie edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy.

 

 

Osoby poszkodowane w wypadku drogowym, podczas uprawiania sportu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Kontakt:

Fundacja PZM

Górczewska 228F
01-460 Warszawa

Tel. 22 532 85 03
E-mail: fundacja@pzm.pl

REGON: 141379600
NIP: 5222884640

 

Konto bankowe:
61 1500 1777 1217 7009 2474 0000
Santander Bank Polska S.A. 66
Oddział w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 2

Informujemy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny na rzecz organizacji pozarządowych do jakich należy Fundacja Polskiego Związku Motorowego oraz organizacji pożytku publicznego przeznaczone na cele związane z ochroną i promocją zdrowia, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem oraz ratownictwem i ochroną ludności podlegają odliczeniu odpowiednio do wysokości 6% lub 10% uzyskanego dochodu.